Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM

2023-12-13. 

INFORMACIJA APIE ASVEJOS REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS KOREGAVIMĄ DERINIMO METU

 

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo" informuojame apie teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje atliktus pakeitimus.

 

Asvejos regioninio parko planavimo schema (Planavimo schema) koreguota pagal derinimo metu teiktas Molėtų ir Vilniaus rajono savivaldybių administracijų pastabas:

 1. Tvarkymo plano brėžinyje, parko lankytojų srautų reguliavimui, pažymėtos papildomos automobilių stovėjimo aikštelės Dubingių miestelyje. Patikslinta sporto paskirties statinio vieta Gurakalnės rekreacinėje zonoje.
 2. Pagal Vilniaus rajono savivaldybės administracijos teiktas pastabas parengta Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonų schema (9 priedas). Aiškinamojo rašto V skyrius pervadintas į „Žemės gelmių ištekliai, gamtinis karkasas ir melioruotos žemės tvarkymas", skyrius papildytas melioruotos žemės tvarkymo nuostatomis pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą.

 

Susipažinti su parengtais ir pagal derinančių institucijų pastabas pataisytais Planavimo schemos sprendiniais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (http://tpdris.lt), TPD Nr. S-NC-00-21-171. Pakeitimai galioja nuo 2023-12-13.

 

Pasiūlymai dėl Planavimo schemos neteikiami (nepriimami), jie nebus nagrinėjami, nes viešinimo stadija baigta, pakartotinos viešinimo procedūros nerengiamos.

 

Po atliktų derinimo procedūrų Planavimo schema bus teikiama tikrinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

 

 

_________________________

 

 

2023-11-29 

INFORMACIJA APIE KURTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS SPRENDINIŲ TIKSLINIMĄ DERINIMO METU

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo" informuojame apie teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje atliktus pakeitimus:

 1. 1. Kurtuvėnų regioninio parko planavimo schema (Planavimo schema) koreguota pagal Kultūros ministerijos derinimo metu teiktas pastabas dėl Mirskiškės dvaro sodybos. Planavimo schema koreguota atsižvelgiant į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžio vykusio 2023 m. rugsėjo 7 d., Vilnius protokolą Nr. VT6-22. Koreguoti aiškinamasis raštas, priedas 3.4. ir brėžinys - Mirskiškės dvaro sodybos rytinės dalies (u.k. 617), Mirskiškės dvaro sodybos vakarinės dalies (u.k. 47453), Mirskiškės k. ir Vandens kelio atkarpos tarp Ventos ir Kražantės upių kanalų komplekso (30735) dalies paveldosaugos reikalavimai, M 1:2500. Patikslinti Mirsiškės dvaro sodybos teritorija, pavadinimas, unikalūs kodai.
 2. 2. Planavimo schemos Tvarkymo plano brėžinyje ištaisytos techninės klaidos: sutartiniuose ženkluose išbrauktas Kurtuvėnų kalno pažintinis takas (toks takas nenumatytas sprendiniuose), pataisytas spalvinis žirginio turizmo trasos žymėjimas.

Susipažinti su parengtais ir pagal derinančių institucijų pastabas pataisytais Planavimo schemos sprendiniais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (http://tpdris.lt), TPD Nr. S-NC-00-21-170

Pasiūlymai dėl Planavimo schemos neteikiami (nepriimami), jie nebus nagrinėjami, nes viešinimo stadija baigta, pakartotinos viešinimo procedūros nerengiamos.

Po atliktų derinimo procedūrų Planavimo schema teikiama tikrinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

 

 

2023-10-30 INFORMACIJA APIE ŠILO VALSTYBINIO BOTANINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANO AIŠKINAMOJO RAŠTO KOREGAVIMĄ DERINIMO METU

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo" informuojame apie teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje atliktus pakeitimus.

Pagal LR Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos ir Miškų politikos grupių pastabas ištaisyti techninio pobūdžio netikslumai Šilo botaninio draustinio ribų plano (Ribų planas) LR Vyriausybės nutarimo projekte dėl miško buveinių tvarkymo:

 1. Ištaisyta redakcinio pobūdžio klaida: nuimtos išnašos - žvaigždutės žyminčios prioritetinį buveinių tipą.
 2. Papildytas LR Vyriausybės nutarimo projekto - 5.3 punktas ; negali būti ardoma miško paklotė, žolių, samanų, kerpių ar krūmokšnių danga, išskyrus draustinio planavimo dokumentuose, miškotvarkos projektuose numatytus atvejus (reikalavimas netaikomas, jeigu miško paklotės suardymo neįmanoma išvengti vykdant leistiną medienos ruošą ar miško atkūrimą); 6.3. punktas: negali būti vykdomi miško kirtimai ir medienos ruoša neįšalus gruntui, jeigu jų metu pažeidžiama paklotė ir (ar) paviršinis dirvožemio sluoksnis;
 3. „Miško aikštėse" pakeista į „miško laukymėse".

Susipažinti su parengtais ir pagal derinančių institucijų pastabas pataisytais Ribų plano sprendiniais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (http://tpdris.lt), TPD Nr. S-RJ-46-22-1018.

Pasiūlymai dėl Ribų plano neteikiami (nepriimami), jie nebus nagrinėjami, nes viešinimo stadija baigta, pakartotinos viešinimo procedūros nerengiamos.

Po atliktų derinimo procedūrų Ribų planas teikiamas tikrinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

_________________________

2023-10-30 INFORMACIJA APIE BESTRAIGIŠKIŲ VALSTYBINIO HERPETOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANO AIŠKINAMOJO RAŠTO KOREGAVIMĄ DERINIMO METU

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo" informuojame apie teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje atliktus pakeitimus.

Pagal LR Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos ir Miškų politikos grupių pastabas ištaisyti techninio pobūdžio netikslumai Bestraigiškių herpetologinio draustinio ribų plano (Ribų planas) LR Vyriausybės nutarimo projekte dėl miško buveinių tvarkymo:

 1. Ištaisyta redakcinio pobūdžio klaida: nuimtos išnašos - žvaigždutės žyminčios prioritetinį buveinių tipą.
 2. Papildytas LR Vyriausybės nutarimo projekto 6.1 punktas: negali būti ardoma miško paklotė, žolių, samanų, kerpių ar krūmokšnių danga (reikalavimas netaikomas, jeigu miško paklotės suardymo neįmanoma išvengti atkuriant mišką arba vykdant leistiną medienos ruošą);

Susipažinti su parengtais ir pagal derinančių institucijų pastabas pataisytais Ribų plano sprendiniais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (http://tpdris.lt), TPD Nr. S-RJ-59-22-1017.

Pasiūlymai dėl Ribų plano neteikiami (nepriimami), jie nebus nagrinėjami, nes viešinimo stadija baigta, pakartotinos viešinimo procedūros nerengiamos.

Po atliktų derinimo procedūrų Ribų planas teikiamas tikrinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

_________________________

2023-10-30 INFORMACIJA APIE AVIŽIENIŲ VALSTYBINIO HERPETOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANO AIŠKINAMOJO RAŠTO KOREGAVIMĄ DERINIMO METU

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo" informuojame apie teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje atliktus pakeitimus.

Pagal LR Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos ir Miškų politikos grupių pastabas ištaisyti techninio pobūdžio netikslumai Avižienių herpetologinio draustinio ribų plano (Ribų planas) LR Vyriausybės nutarimo projekte dėl miško buveinių tvarkymo:

 1. Ištaisytos redakcinio pobūdžio klaidos: "Europos Bendrijos" visur rašoma iš didžiųjų raidžių ir antroji - nuimtos išnašos - žvaigždutes žyminčias prioritetinį tipą - TA išnašų negali būti.
 2. Papildytas LR Vyriausybės nutarimo projekto 5.1 punktas: negali būti ardoma miško paklotė, žolių, samanų, kerpių ar krūmokšnių danga (reikalavimas netaikomas, jeigu miško paklotės suardymo neįmanoma išvengti atkuriant mišką arba vykdant leistiną medienos ruošą);

Susipažinti su parengtais ir pagal derinančių institucijų pastabas pataisytais Ribų plano sprendiniais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (http://tpdris.lt), TPD Nr. S-RJ-59-22-1016.

Pasiūlymai dėl Ribų plano neteikiami (nepriimami), jie nebus nagrinėjami, nes viešinimo stadija baigta, pakartotinos viešinimo procedūros nerengiamos.

Po atliktų derinimo procedūrų Ribų planas teikiamas tikrinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

_________________________

2023-09-12.  Informuojame apie pagal derinančių institucijų pastabas pakeistus Kurtuvėnų regioninio parko planavimo schemos sprendinius

Planavimo schema koreguota derinimo metu pagal Kultūros ministerijos teiktas pastabas dėl Mirskiškės dvaro sodybos. Planavimo schema koreguota atsižvelgiant į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžio vykusio 2023 m. rugsėjo 7 d., Vilnius protokolą Nr. VT6-22. Koreguoti aiškinamasis raštas, priedas 3.4. ir brėžinys - Mirskiškės dvaro sodybos rytinės dalies (u.k. 617), Mirskiškės dvaro sodybos vakarinės dalies (u.k. 47453), Mirskiškės k. ir Vandens kelio atkarpos tarp Ventos ir Kražantės upių kanalų komplekso (30735) dalies paveldosaugos reikalavimai, M 1:2500. Patikslinti Mirsiškės dvaro sodybos teritorija, pavadinimas, unikalūs kodai. Pakeitimai galioja nuo 2023-09-12.

 

2023-07-19 KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU PARENGTU BESTRAIGIŠKIŲ VALSTYBINIO HERPETOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANU

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie parengtą valstybės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą – Bestraigiškių valstybinio herpetologinio draustinio ribų planą.

Planavimo pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 627 „Dėl steigiamų valstybinių draustinių ribų planų rengimo pradžios ir planavimo tikslų", ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-120 „Dėl Bestraigiškių valstybinio herpetologinio draustinio ribų plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo".

Planavimo tikslai:

 1. išsaugoti Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines ir saugomas rūšis;
 2. nustatyti draustinio ribas;
 3. įvertinti poreikį mažinti neigiamą veiklos poveikį draustiniui ir prireikus nustatyti jam buferinės apsaugos zonos ribas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas. Rengiamas ribų planas skirtas teritorijos gamtosauginio tvarkymo klausimams spręsti, tačiau nenustato ūkinės veiklos projektų, kuriuos reikės derinti su atsakinga už aplinkos apsaugą institucija, plėtros pagrindų.

Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/.

Plano rengėjas – UAB „Kraštotvarka ir teritorijų planavimas" Užutėkio g. 26-13 Vilnius, tel. +370 65208297, +370 68657191el. paštas uabkrastotvarka@gmail.com.

Su draustinio ribų plano tekstiniais ir grafiniais sprendiniais galima susipažinti nuo 2023 m. liepos 21d. iki 2023 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (http://tpdris.lt), TPD Nr. S-RJ-59-22-1017 bei Lazdijų rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje (https://www.lazdijai.lt).

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir (ar) LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, kuris vyks 2023 m. rugpjūčio 24 d. 11 val. Seirijų seniūnijos patalpose, Vytauto g. 44, Seirijai, Lazdijų raj. Negalintiems atvykti į susirinkimą, kviečiame prisijungti nuotoliniu būdu per Microsoft Teams Meeting nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWZjZGZhMjktYTA3Yy00NjQ3LTg0OTMtM2Y2Y2IyMmIzN2Rh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c1871dad-90d7-40bb-b84b-15875848e0c2%22%2c%22Oid%22%3a%229ba4bf59-7ccc-4ea0-86b6-c69474840294%22%7d

Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

 

2023-07-19 KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU PARENGTU AVIŽIENIŲ VALSTYBINIO HERPETOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANU 

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie parengtą valstybės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą – Avižienių valstybinio herpetologinio draustinio ribų planą.

Planavimo pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 627 „Dėl steigiamų valstybinių draustinių ribų planų rengimo pradžios ir planavimo tikslų", ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-123 „Dėl Avižienių valstybinio herpetologinio draustinio ribų plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo".

Planavimo tikslai:

 1. išsaugoti Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines ir saugomas rūšis;
 2. nustatyti draustinio ribas;
 3. įvertinti poreikį mažinti neigiamą veiklos poveikį draustiniui ir prireikus nustatyti jam buferinės apsaugos zonos ribas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas. Rengiamas ribų planas skirtas teritorijos gamtosauginio tvarkymo klausimams spręsti, tačiau nenustato ūkinės veiklos projektų, kuriuos reikės derinti su atsakinga už aplinkos apsaugą institucija, plėtros pagrindų.

Su draustinio ribų plano tekstiniais ir grafiniais sprendiniais galima susipažinti nuo 2023 m. liepos 21 d. iki 2023 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (http://tpdris.lt), TPD Nr. S-RJ-59-22-1016 bei Lazdijų rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje (https://www.lazdijai.lt).

Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/.

Plano rengėjas – UAB „Kraštotvarka ir teritorijų planavimas" Užutėkio g. 26-13 Vilnius, tel. +370 65208297, +370 68657191el. paštas uabkrastotvarka@gmail.com.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir (ar) LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, kuris vyks 2023 m. rugpjūčio 24 d. 14.00 val. Avižienių kaimo laisvalaikio salėje, Morkavo g. 52, Avižienių k. Lazdijų raj. Negalintiems atvykti į susirinkimą, kviečiame prisijungti nuotoliniu būdu per Microsoft Teams Meeting nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Q4NjllMDUtNjA4My00ZjA3LTk0OWYtZmJiM2E5OGY3ZGFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c1871dad-90d7-40bb-b84b-15875848e0c2%22%2c%22Oid%22%3a%229ba4bf59-7ccc-4ea0-86b6-c69474840294%22%7d 

Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

2023-06-27.  Informuojame apie pagal derinančių institucijų pastabas pakeistus Anykščių regioninio parko planavimo schemos sprendinius

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ,,Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo" informuojame specialiojo teritorijų planavimo dokumento – Anykščių regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) (toliau – Planavimo schema) baigiamojo etapo sprendinių derinimo stadijos metu pakeistus sprendinius

Atsižvelgiant į teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje derinančių institucijų pastabas, Planavimo schemai atlikti šie pakeitimai:

1. Atsižvelgiant į 2023-03-22 pateiktas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės pastabas, patikslintas Planavimo schemos aiškinamasis raštas: išbrauktas 11 punktas, pakoreguotos 15.2, 15.3, 16, 17, 17.2, 18.1, 22.2 punktų ir papunkčių formuluotės, susiję su gamtinių buveinių apsaugos ir tvarkymo bei miško įveisimo reglamentavimu. Atitinkamai patikslintas ir LR Vyriausybės nutarimo projektas (pakeitimai galioja nuo 2023-03-27).

2. Anykščių regioninio parko tvarkymo planas (brėžinys) patikslintas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos specialistų pastabas, pateiktas 2023-03-23 pasitarimo metu (pakeitimai galioja nuo 2023-03-27): Europos Bendrijos svarbos miškų buveinės nežymimos už Anykščių regioninio parko ribų; Judinio geomorfologiniame draustinyje, miško įveisimui skirtoje žemėje (269 kv. 5 ir 8 skl., valstybiniame miškų ūkio paskirties žemės sklype unikalus Nr. 4400-4677-6410) specializuoto apsauginio ūkininkavimo apsauginių agrarinių teritorijų (ŽAs) kraštovaizdžio tvarkymo zona pakeista į specializuoto apsauginio ūkininkavimo apsauginių miškų (MAs) kraštovaizdžio tvarkymo zoną.

3. Atsižvelgiant į Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2023-03-27 pateiktas pastabas (nepritarimo derinimui motyvus), Planavimo schemos aiškinamojo rašto įvade pateikta informacija apie Anykščių regioniniame parke esančius detaliai išžvalgytus naudingųjų iškasenų telkinius, požeminio vandens vandenvietes ir jų apsaugos zonas, bei veiklos šiose teritorijose reglamentavimą (pakeitimai galioja nuo 2023-03-27).

4. Atsižvelgiant į Anykščių rajono savivaldybės 2023-03-24 ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2023-03-27 pateiktas pastabas (nepritarimo derinimui motyvus), Anykščių regioninio parko planavimo schemos sprendiniai pakoreguoti atsižvelgiant į patikslintą Anykščių istorinės dalies (u. k. 170711) aktą Nr. KPD-AV-1535/1 (pakeitimai galioja nuo 2023-06-27): patikslinta Anykščių urbanistinio draustinio riba, šio draustinio kraštovaizdžio tvarkymo zonos ir pozonės, pastatai ir elementai bei Planavimo schemos aiškinamojo rašto skyriaus „Kultūros paveldo apsaugos kryptys ir priemonės" punktai, susiję su Anykščių urbanistinio draustinio apsaugos ir tvarkymo reglamentavimu (31.5, 34.1, 35.1, 39). Kadangi pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pateiktą išaiškinimą Anykščių istorinės dalies vietovei neturi būti nustatoma apsaugo zona, atsisakyta ekstensyvaus bendrojo tvarkymo (GŪe) kraštovaizdžio tvarkymo zonos išskyrimo aplink Anykščių urbanistinį draustinį – ši zona prijungiama prie gretimos intensyvaus bendrojo tvarkymo (GŪi) kraštovaizdžio tvarkymo zonos, o Planavimo schemos aiškinamajame rašte išbrauktas 40 punktas.

5. Atsižvelgiant į Anykščių rajono savivaldybės 2023-03-24 pateiktas pastabas (nepritarimo derinimui motyvus), pažymėta numatoma stovyklavietė prie Virintos upės ties Kurklių miesteliu bei pakoreguota Anykščių regioninio parko riba pietiniame Kurklių miestelio pakraštyje, išjungiant 2,2 ha teritoriją, kurioje numatoma įrengti kempingą (pakeitimai galioja nuo 2023-06-27).

6. Atitinkamai patikslinti Anykščių regioninio parko ribų ir tvarkymo planai (brėžiniai), taip pat patikslintas ir LR Vyriausybės nutarimo projektas bei atnaujinti skaičiavimai ir žemėlapiai, pateikiami Planavimo schemos aiškinamojo rašto 2, 3, 5 ir 6 prieduose (pakeitimai galioja nuo 2023-06-27).

2023-06-21 KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU PARENGTU NORKIŠKĖS VALSTYBINIO BOTANINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANU 
 
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie parengtą savivaldybės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą – Norkiškės valstybinio botaninio draustinio ribų planą.
 

Planavimo pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 627 „Dėl steigiamų valstybinių draustinių ribų planų rengimo pradžios ir planavimo tikslų" ir  Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-119 „Dėl Norkiškės valstybinio botaninio draustinio ribų plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo".

Su Norkiškės valstybinio botaninio draustinio ribų plano tekstiniais ir grafiniais sprendiniais galima susipažinti nuo 2023 m. birželio 30 d. iki 2023 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://tpdris.lt), TPD Nr. S-RJ-77-22-1013.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui, planų rengėjui arba LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) žemiau nurodytais adresais visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, kuris vyks 2023 m. rugpjūčio 1 d. 11 val. Tauragės r. savivaldybės Batakių seniūnijos salėje (Ateities g. 18, Batakiai, Tauragės r.). Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Negalinčius atvykti į susirinkimą kviečiame prisijungti nuotoliniu būdu per Microsoft Teams Meeting nuorodą: https://shorturl.at/gGKQT

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. +370 5 272 32 84, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/

Plano rengėjas – Gamtos paveldo fondas, A. Vivulskio g. 41-113, LT-03114 Vilnius, tel. +370 5  272 1918, el. paštas info@gpf.lt, interneto svetainės adresas https://gpf.lt

 
2023-06-21 KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU PARENGTU AŽUKRIAUNIO VALSTYBINIO BOTANINIO-ZOOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANU 
 
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie parengtą savivaldybės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą – Ažukriaunio valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų planą.
 

Planavimo pagrindas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 627 „Dėl steigiamų valstybinių draustinių ribų planų rengimo pradžios ir planavimo tikslų" ir  Valstybinės          saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 17 d. įsakymas           Nr. V-122 „Dėl Ažukriaunio valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų plano rengimo ir                       planavimo  darbų programos patvirtinimo".

Su Ažukriaunio valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų plano tekstiniais ir grafiniais sprendiniais galima susipažinti nuo 2023 m. birželio 28 d. iki 2023 m. liepos 28 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://tpdris.lt), TPD Nr. S-RJ-73-22-1007.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui, planų rengėjui arba LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) žemiau nurodytais adresais visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, kuris vyks 2023 m. liepos 28 d. 11 val. Rokiškio r. savivaldybės Obelių bendruomenės namuose („Žalioji", J. Jablonskio g. 4, Obeliai, Rokiškio r.). Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Negalinčius atvykti į susirinkimą kviečiame prisijungti nuotoliniu būdu per Microsoft Teams Meeting nuorodą:  https://shorturl.at/iCKM3

 

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. +370 5 272 32 84, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/

Plano rengėjas – Gamtos paveldo fondas, A. Vivulskio g. 41-113, LT-03114 Vilnius, tel. +370 5  272 1918, el. paštas info@gpf.lt, interneto svetainės adresas https://gpf.lt

 
BAIGTA VENTOS REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS (RIBŲ IR TVARKYMO PLANŲ) BAIGIAMOJO ETAPO SPRENDINIŲ DERINIMO STADIJA
 
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ,,Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo" informuojame apie 2023 m. birželio 13 d. baigtą specialiojo teritorijų planavimo dokumento – Ventos regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) (toliau – Planavimo schema) baigiamojo etapo sprendinių derinimo stadiją.
 
Atsižvelgiant į teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje derinančių institucijų pastabas, Planavimo schemai atlikti šie pakeitimai:
 
1. pagal AB „Lietuvos geležinkeliai" pastabą Planavimo schemos Tvarkymo plano brėžinio 2 lape geležinkelio žemės sklypuose (unikalūs Nr. 440010424245 ir Nr. 440009920067) išskirta ekstensyviai technogenizuotos aplinkos komunikacinių-inžinerinių sklypų (NTn) kraštovaizdžio tvarkymo zona, taip pat Aiškinamasis raštas papildytas punktu „13.5.8. komunikacinės-inžinerinės paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupėje – ekstensyviai technogenizuotos aplinkos komunikacinių-inžinerinių sklypų (NTn)  kraštovaizdžio tvarkymo zona;" bei atnaujinti skaičiavimai, pateikiami Aiškinamojo rašto 3-5 prieduose (pakeitimai galioja nuo 2023-06-08);
2. pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pastabas atitinkamai papildyti šie Aiškinamojo rašto punktai (pakeitimai galioja nuo 2023-06-13): „44. Pavirvytės dvaro sodybos pietų dalies (u. k. 36) (toliau – Pavirvytės dvaro sodyba) apsaugos tikslas – saugoti viešam pažinimui ir naudojimui; teritorijos tvarkymo tikslas – išryškinti ir atgaivinti Pavirvytės dvaro sodybos kultūrinę vertę, sudaryti prielaidas darniam sodybos vystymui, nepažeidžiant objekto vertingųjų savybių."; „47.2. atkurti sunykusius istorinius pastatus, statytus iki 1940 m. (buvusias komplekso dalis), remiantis ikonografiniais duomenimis arba jų vietose (vietos tikslinamos tyrimais) statyti naujus pastatus, išsaugant principinius tūrinius parametrus bei naudojant saikingas šiuolaikinės architektūros priemones;"; 48.7. naujų statinių statybai ir nevertingų statinių remontui, rekonstravimui naudotinos natūralios medžiagos, parenkamos atsižvelgiant į kultūros paveldo objektų kuriamą kontekstą (prioritetas teikiamas medžiui, galimas fragmentinis akmens, mūro naudojimas; sąlygos naujų pastatų statybai nurodytos 46.2. punkte). Naujų pastatų statyba Pavirvytės dvaro sodybos teritorijoje galima tik buvusių pastatų, statytų iki 1940 m., vietose;"
 
Susipažinti su parengtais ir pagal derinančių institucijų pastabas pataisytais Planavimo schemos sprendiniais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (http://tpdris.lt), TPD numeris S-NC-00-21-177.
Pasiūlymai dėl Planavimo schemos neteikiami (nepriimami), jie nebus nagrinėjami, nes viešinimo stadija baigta, pakartotinos viešinimo procedūros nerengiamos.
 
Po atliktų derinimo procedūrų Planavimo schema teikiama tikrinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.
_________________________
 
 
BAIGTA GRŪŽIŲ VALSTYBINIO BOTANINIO-ZOOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANO BAIGIAMOJO ETAPO SPRENDINIŲ DERINIMO STADIJA
 
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo" informuojame apie 2023 m. gegužės 19 d. baigtą specialiojo teritorijų planavimo dokumento – Grūžių valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribų plano (toliau – Ribų planas) baigiamojo etapo sprendinių derinimo stadiją.
 
Atsižvelgiant į teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje derinančių institucijų pastabas, Ribų planui atlikti šie pakeitimai: pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pastabas atitinkamai pakoreguotas draustinio nuostatų projektas:
1. nuostatų projekto 2 punktas papildytas fraze „Lietuvos Respublikos miškų įstatymas"
2. atsisakyta nuostatų projekto 5 punkto „5. Ūkinė ir kita veikla, vykdoma draustinyje, negali bloginti saugomų rūšių ir Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių, nurodytų nuostatų 4.1. ir 4.2 papunkčiuose, palankios apsaugos būklės."
3. atsisakyta nuostatų projekto 7 punkto „Draustinyje, atsižvelgiant į jo išskirtinę vertę, kraštovaizdžio ir gamtos vertybių ypatumus, draudžiama vykdant ūkinę ir kitą veiklą pažeisti saugomų rūšių radavietes ir augavietes."
4. atsisakyta nuostatų projekto 17 punkto „Miško žemėje galima aptarnavimui ir pažinimui reikalingų statinių, išskyrus pastatus, statyba, numatyta teritorijų planavimo dokumentuose ar vidinės miškotvarkos projektuose."
5. papunkčio 6.1 pabaiga papildyta fraze „... arba atkuriant mišką);"
6. 13 punkto pabaiga papildyta fraze „... ir atkurti."
 
Susipažinti su parengtais ir pagal derinančių institucijų pastabas pataisytais Ribų plano sprendiniais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (http://tpdris.lt), TPD Nr. S-RJ-67-22-1019.
 
Pasiūlymai dėl Ribų plano neteikiami (nepriimami), jie nebus nagrinėjami, nes viešinimo stadija baigta, pakartotinos viešinimo procedūros nerengiamos.
 
Po atliktų derinimo procedūrų Ribų planas teikiamas tikrinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.
 
_________________________
 
 
BAIGTA LYGIARAISČIO VALSTYBINIO TELMOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANO BAIGIAMOJO ETAPO SPRENDINIŲ DERINIMO STADIJA
 
Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo" informuojame apie 2023 m. gegužės 19 d. baigtą specialiojo teritorijų planavimo dokumento – Lygiaraisčio valstybinio telmologinio draustinio ribų plano (toliau – Ribų planas) baigiamojo etapo sprendinių derinimo stadiją.
 
Atsižvelgiant į teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje derinančių institucijų pastabas, Ribų planui atlikti šie pakeitimai: 
1. Pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pastabas ribų plano aiškinamojo rašto įvadas papildytas informacija apie požeminio vandens vandenvietes ir naudingųjų iškasenų telkinius: „Detaliai išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkinių, požeminio vandens vandenviečių ir jų apsaugos zonų planuojamoje teritorijoje nėra. Į planuojamą draustinį patenka parengtinai išžvalgytas Lygiaraisčio durpių telkinys, kuriam Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 109 straipsnio reikalavimai netaikomi."
2. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pastabas pakoreguotas draustinio nuostatų projektas (aiškinamojo rašto 2 priedas):
2.1. nuostatų projekto 2 punktas papildytas įrašant Lietuvos Respublikos miškų įstatymą;
2.2. nuostatų projekto 8.2 punktas papildytas, pabaigoje įrašant „arba atkuriant mišką";
2.3. nuostatų projekto 8.2 punktas papildytas, pabaigoje įrašant „bei sanitarinius kirtimus, jeigu kyla masinio ligų ir kenkėjų išplitimo grėsmė";
2.4. nuostatų projekto 10 punktas papildytas, pabaigoje įrašant „ir atkurti";
2.5. atsisakyta punkto „12. Miško žemėje galima aptarnavimui ir pažinimui reikalingų statinių, išskyrus pastatus, statyba, numatyta teritorijų planavimo dokumentuose ar vidinės miškotvarkos projektuose."
 
Susipažinti su parengtais ir pagal derinančių institucijų pastabas pataisytais Ribų plano sprendiniais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (http://tpdris.lt), TPD Nr. S-RJ-89-22-1025.
 
Pasiūlymai dėl Ribų plano neteikiami (nepriimami), jie nebus nagrinėjami, nes viešinimo stadija baigta, pakartotinos viešinimo procedūros nerengiamos.
 
Po atliktų derinimo procedūrų Ribų planas teikiamas tikrinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.
 
_________________________
 
 

BAIGTA PABRADĖS ATKURIAMOJO SKLYPO RIBŲ PLANO KOREKTŪROS BAIGIAMOJO ETAPO SPRENDINIŲ DERINIMO STADIJA

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ,,Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo" informuojame apie 2023 m. balandžio 17 d. baigtą specialiojo teritorijų planavimo dokumento – Pabradės atkuriamojo sklypo ribų plano korektūros (toliau – Ribų planas) baigiamojo etapo sprendinių derinimo stadiją.
 
Atsižvelgiant į teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje derinančių institucijų pastabas, Ribų planui atliktas šis pakeitimas: pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos pastabą pakoreguota Ribų plano tekstinė dalis, išbraukiant iš Pabradės atkuriamojo sklypo nuostatų 3.2. punkto „vėjalandę šilagėlę (Pulsatilla patens)".
 
Susipažinti su parengtais ir pagal derinančių institucijų pastabas pataisytais Ribų plano sprendiniais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (http://tpdris.lt), TPD numeris S-NC-86-21-449.
 
Pasiūlymai dėl Ribų plano neteikiami (nepriimami), jie nebus nagrinėjami, nes viešinimo stadija baigta, pakartotinos viešinimo procedūros nerengiamos.
 
Po atliktų derinimo procedūrų Ribų planas teikiamas tikrinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.
 

_________________________

 

BAIGTA ŽAGARĖS REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS (RIBŲ IR TVARKYMO PLANŲ) BAIGIAMOJO ETAPO SPRENDINIŲ DERINIMO STADIJA

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ,,Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo" informuojame apie 2023 m. kovo 14 d. baigtą specialiojo teritorijų planavimo dokumento – Žagarės regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) (toliau – Planavimo schema) baigiamojo etapo sprendinių derinimo stadiją.

Atsižvelgiant į teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje derinančių institucijų pastabas, Planavimo schemai atlikti šie pakeitimai:

1. pagal Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos pastabas brėžiniuose Žagarės regioninio parko, funkcinio prioriteto ir kraštovaizdžio tvarkymo zonų bei buferinės apsaugos zonų ribos prie valstybinės reikšmės kelių sutapatintos su kelių juostų (žemės sklypų) ribomis;

2. pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos pastabas papildyti sprendiniai dėl Pabalių botaninio draustinio tikslų, miško atkūrimo bei dirvožemio ruošimo mechaniniu būdu EB svarbos miškų buveinėse bei dėl sanitarinių miško kirtimų, jeigu kyla masinio ligų ir kenkėjų išplitimo grėsmė 9010 *Vakarų taigos buveinėse. Taip pat pakoreguotas miškų grupių priskyrimo brėžinys sėklinių medynų vietose;

3. pagal Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos pastabas pakoreguoti aiškinamojo rašto ir LRV nutarimo projekto kultūros skyriaus tekstiniai sprendiniai apie Žagarės miesto dalį, nepatenkančią į urbanistinį draustinį, ir priderinti pagal parengto tvarkymo plano brėžinio 4 lapo sprendinius.

Susipažinti su parengtais ir pagal derinančių institucijų pastabas pataisytais Planavimo schemos sprendiniais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (http://tpdris.lt), TPD numeris S-RJ-47-21-175.

Pasiūlymai dėl Planavimo schemos neteikiami (nepriimami), jie nebus nagrinėjami, nes viešinimo stadija baigta, pakartotinos viešinimo procedūros nerengiamos.

 

Po atliktų derinimo procedūrų Planavimo schema teikiama tikrinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

_________________________

 

BAIGTA PLINKŠIŲ, REISKIŲ TYRO IR VARDUVOS VALSTYBINIŲ KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIŲ TVARKYMO PLANŲ BAIGIAMOJO ETAPO SPRENDINIŲ DERINIMO STADIJA

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 ,,Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo" informuojame apie 2022 m. gruodžio 9 d. baigtą specialiojo teritorijų planavimo dokumentų – Plinkšių, Reiskių tyro ir Varduvos valstybinių kraštovaizdžio draustinių (toliau – Draustiniai) tvarkymo planų baigiamojo etapo sprendinių derinimo stadiją.

Atsižvelgiant į teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje derinančių institucijų pastabas, Draustinių tvarkymo planams atlikti šie pakeitimai ir papildymai:

2022-11-30 pagal Valstybinės miškų tarnybos pastabas papildyta Reiskių tyro, Varduvos draustinių tvarkymo planų aiškinamajame rašte lentelė dėl miškų grupių keitimo (sėkliniai medynai priskiriami III miškų grupei);

2022-12-05 pagal valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos pastabas patikslinti Reiskių tyro draustinio tvarkymo plano brėžinyje valstybinių kelių žymėjimai ir sutartiniai ženklai;

2022-12-05 pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pastabas papildyta Reiskių tyro, Varduvos, Plinkšių draustinių tvarkymo planų aiškinamuosiuose raštuose informacija apie naudingųjų iškasenų telkinių ir vandenviečių išsidėstymą ir jų naudojimą, brėžiniuose pažymėtos vandenvietės ir jų apsaugos zonos;

2022-12-05 pagal Aplinkos apsaugos agentūros pastabas papildyta Varduvos, Plinkšių draustinių tvarkymo planų aiškinamuosiuose raštuose informacija apie paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų ir vandens telkinių apsaugos zonų nustatymą saugomose teritorijose;

2022-12-07 pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pastabas papildyti Varduvos, Plinkšių draustinių tvarkymo planų aiškinamuosiuose raštuose dėl sanitarinių kirtimų, dirvos ruošimo gaisravietėse Vakarų taigos buveinėse.

2022-12-09 pagal Plungės rajono savivaldybės administracijos pastabą patikslinta Reiskių tyro draustinio tvarkymo plano tekstinė ir grafinė dalys prie pažintinio tako vietoje atokvėpio vietos numatant įrengti apžvalgos bokštą.

Susipažinti su parengtais ir pagal derinančių institucijų pastabas pataisytais Draustinių Tvarkymo planų sprendiniais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) (http://tpdris.lt), laukelyje TPD numeris įvedus atitinkamai:

Plinkšių kraštovaizdžio draustinio – Nr. S-RJ-00-17-321;

Reiskių tyro kraštovaizdžio draustinio – Nr. S-RJ-00-17-320;

Varduvos kraštovaizdžio draustinio – Nr. S-RJ-61-17-322.

Pasiūlymai dėl Draustinių tvarkymo planų neteikiami (nepriimami), jie nebus nagrinėjami, nes viešinimo stadija baigta, pakartotinos viešinimo procedūros nerengiamos.

Teritorijų planavimo komisijose suderinti Draustinių tvarkymo planai teikiami tikrinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

_________________________

BAIGTA NEMUNO KILPŲ REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS (RIBŲ IR TVARKYMO PLANŲ) KOREKTŪROS (TOLIAU – NKRP PLANAVIMO SCHEMOS KOREKTŪRA) BAIGIAMOJO ETAPO SPRENDINIŲ DERINIMO STADIJA

 

SU NKRP PLANAVIMO SCHEMOS KOREKTŪROS SPRENDINIAIS SUPAŽINDINAMA VISUOMENĖ

 

Informuojame, kad planavimo organizatorius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-215 „Dėl Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) korektūros baigimo rengti" nusprendė NKRP planavimo schemos korektūros procesą baigti pagal šio įstatymo nuostatas.

2021m. gruodžio 17 d. baigta NKRP planavimo schemos korektūros baigiamojo etapo sprendinių derinimo stadija.

Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje, įsigaliojusioje 2021-02-01, nustatyta: „<...> teritorijų planavimo dokumento sprendiniai keičiami atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo viešai informuota, ar į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje, visuomenė su pakeistais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais supažindinama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos (institucijų) ar savivaldybės interneto svetainėje". Pasiūlymai dėl NKRP planavimo schemos korektūros nepriimami (ir jie nebus nagrinėjami), pakartotinas viešas svarstymas nerengiamas.

Susipažinti su NKRP planavimo schemos korektūros sprendiniais, patikslintais pagal derinančių institucijų pastabas, galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje https://www.tpdris.lt (TPDRIS, TPD proceso Nr. S-RJ-33-17-620). Visa informacija apie NKRP planavimo schemos korektūros procesą taip pat skelbiama Tarnybos internetinėje svetainėje: https://vstt.lrv.lt/.

Suderinti su derinančiomis institucijomis NKRP planavimo schemos korektūros dokumentai teikiami tikrinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

 

Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano tikslinimo (koregavimo) viešo svarstymo su visuomene susirinkimo protokolas

 

2016-06-15 įvyko Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano tikslinimo (koregavimo) viešas svarstymas su visuomene. Pateikiame viešo susirinkimo protokolą:

www.vstt.lt/VI/files/File/Teritoriju planavimas/KNNP svarstymo protokolas.pdf

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie parengtus tikslinamo (koreguojamo) Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano sprendinius.

Planavimo pagrindas: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-134 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano tikslinimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo".

Planuojama teritorija: 2010 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-1248 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų plano patvirtinimo", patvirtintame Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų plane išskirtų Neringos talasologinio (jūrinio) draustinio, Preilos rekreacinio prioriteto zonos, Gintaro įlankos istorinio urbanistinio draustinio, Nidos, Juodkrantės, Preilos, Pervalkos ir Smiltynės urbanistinių draustinių ribose.

Planavimo tikslas: Vykdant 2015 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 389 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano rengimo" bei 2015 m. gegužės 5 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro pavedimą Nr. (18-1)-D8-3413, patikslinti 2012 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 702 patvirtintą Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planą. Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas http://www.vstt.lt

Plano rengėjas: Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos 23-401 (A korpusas), LT-08105 Vilnius, tel. 8626 54599, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas krastotvarka@vzf.lt

Teritorijų planavimo dokumento sprendiniai nenustato ūkinės veiklos projektų, kuriuos reikėtų derinti su atsakinga už aplinkos apsaugą institucija, todėl sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebuvo atliekamas.

Kviečiame visuomenę nuo šių metų birželio 1 d. iki birželio 14 d. susipažinti su Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano sprendiniais Neringos savivaldybės patalpose, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, savivaldybės bei planavimo organizatoriaus internetiniuose tinklalapiuose.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

Tvarkymo plano sprendinių aptarimas vyks 2016 m. birželio 15 d. 13.00 val. Neringos savivaldybės tarybos posėdžių salėje (Taikos g. 2, Nida). Pareiškėjai atmestus pasiūlymus gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jam išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

 

Su tikslinamo (koreguojamo) Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano sprendinių projektu galite susipažinti adresu:

http://www.vstt.lt/VI/index.php#a/2928

 

 

 

 

PRADEDAMA TIKSLINTI (KOREGUOTI) KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO TVARKYMO PLANO DALIS

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie pradedamą Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano dalies tikslinimą (koregavimą).

Planavimo pagrindas: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-134 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano tikslinimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo".

Planuojama teritorija: 2010 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-1248 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų plano patvirtinimo", patvirtintame Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų plane išskirtų Neringos talasologinio (jūrinio) draustinio, Preilos rekreacinio prioriteto zonos, Gintaro įlankos istorinio urbanistinio draustinio, Nidos, Juodkrantės, Preilos, Pervalkos ir Smiltynės urbanistinių draustinių ribose.

Planavimo tikslas: Vykdant 2015 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 389 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano rengimo" bei 2015 m. gegužės 5 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro pavedimą Nr. (18-1)-D8-3413, patikslinti 2012 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 702 patvirtintą Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planą.

Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas http://www.vstt.lt

Plano rengėjas: Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos 23-401 (A korpusas), LT-08105 Vilnius, tel. 8626 54599, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas krastotvarka@vzf.lt

 

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

 

Kviečiame visuomenę susipažinti su tikslinamo (koreguojamo) Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano sprendiniais

Planavimo pagrindas: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-134 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano tikslinimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo".

Planavimo tikslas: Vykdant 2015 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 389 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano rengimo" bei 2015 m. gegužės 5 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro pavedimą Nr. (18-1)-D8-3413, pakoreguoti 2012 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 702 patvirtintą Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planą. Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas http://www.vstt.lt Plano rengėjas: UAB "Kraštotvarka ir teritorijų planavimas", Gvazdikų g-vė 36 LT-10105, Vilnius el. paštas uabkrastotvarka@gmail.com

Planuojama teritorija: Kuršių nerijos nacionalinio parko Gintaro įlankos istorinio draustinio, Nidos, Juodkrantės, Preilos, Pervalkos ir Smiltynės urbanistinių draustinių, Neringos talasologinio (jūrinio) draustinio bei Preilos rekreacinio funkcinio prioriteto zonos

Kviečiame visuomenę nuo šių metų gegužės 24 d. iki birželio 7 d. susipažinti su Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano korektūros sprendiniais Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei planavimo organizatoriaus internetiniame tinklalapyje, http://www.vstt.lt.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pareiškėjai atmestus pasiūlymus gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jam išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

 

_________________________


Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210

Konsultacijos telefonu +370 5 207 3333