LR krašto apsaugos ministerija

 

  SKELBIMAS

Rengiamas Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrasis planas

 

Planavimo pagrindas LRV nutarimas 2014 m. spalio 22 d. Nr.1153 ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Ruklos seniūnijoje) ir Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokumo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrųjų planų rengimo‘‘.

 

http://www.kam.lt/lt/veikla_576/teritoriju_planavimas/karinio_poligono_bendrasis_planas.html

 

Planavimo organizatorius – LR krašto apsaugos ministerija, Totorių g. 25  LT-01121, Vilnius, tel.8 (706) 70 750 faks. (8 5) 264 8517. El. paštas: kam@kam.lt.

 

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika'', A.Goštauto g. 8, Vilnius, fax. 8(5)-212-44-59. El. paštas: adm@urbanistika.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8(5)-212-02-69. El. paštas:  andzelika@urbanistika.lt.

Bendrojo plano tikslai:

 • numatyti karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos ribas;
 • įvertinti esamas ir perspektyvines veiklos  poligone kryptis, kompleksiškai suplanuoti karinio poligono teritorijos plėtrą ir nustatyti teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygas;
 • suformuoti darnią ir tvarią kariuomenės ir vietos savivaldybės plėtros poreikius tenkinančią aplinką, užtikrinančią nuolatinę ir darnią teritorijos plėtrą, įvertinus gamtos ir kraštovaizdžio vertybių apsaugą ir racionalų naudojimą, kuriuo pasiekiamas norimas pozityvus rezultatas – sudarytos sąlygos kariuomenės veiklos plėtrai, investicijoms;
 • suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo ir veiklos plėtojimo planuojamoje teritorijoje sąlygų.

Bendrojo plano uždaviniai:

 • numatyti karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos plėtros poreikius bendrųjų sprendinių galiojimo laikotarpiui, suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;
 • išanalizuoti kariniame poligone ir karinio mokymo teritorijoje vykdomas veiklas, vykstančius natūralius (gamtinius) procesus, jų ypatumus ir suformuoti karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos plėtros modelį, kuris leistų užtikrinti ilgalaikes karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos ir juose vykdomų veiklų plėtos galimybes, derinant jas su vietos savivaldybės plėtros poreikiais, gamtos ir kultūros paveldo objektų apsauga;
 • įvertinti kariniame poligone ir karinio mokymo teritorijoje vykdomų veiklų plėtros kryptis; nustatyti darnius veiklos vystymo galimybių sprendinius;
 • numatyti karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos plėtros sprendinius ir nustatyti vykdomai veiklai reikalingų objektų išdėstymo galimybes;
 • nustatyti tokius karinio poligono naudojimo ir statybinės veiklos reglamentus, kurių pakaktų projektuojant statinius ir pastatus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka, t. y. atitinkančius detaliuosiuose planuose nustatomus teritorijos naudojimo reglamentus (teritorijos naudojimo tipas arba konkreti pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, konkretūs žemės naudojimo būdai, maksimalus leistinas pastatų aukštis, maksimalus leistinas žemės sklypų užstatymo tankis, maksimalus leistinas žemės sklypų užstatymo intensyvumas ar tūrio tankis, galimi užstatymo tipai, statinių statybos zonos, ribos ir linijos;
 • suplanuoti inžinerinei ir karinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, galimas žemės sklypų ribas ir (ar) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principus, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdus;
 • įvertinus žemės naudojimo poreikį, nustatyti karinio mokymo teritoriją, kurios reikia kariuomenės veiklai už karinio poligono teritorijos ribų;
 • įvertinti inovacijų panaudojimo galimybes karinio poligono teritorijoje vykstantiems procesams ekonominiu ir aplinkos apsaugos aspektais;
 • optimizuoti planuojamų teritorijų urbanistinę struktūrą, inžinerinę infrastruktūrą, numatyti inžinerinių komunikacijų koridorius, specialiąsias žemės ir vandens naudojimo sąlygas;
 • Bendrojo plano rengimo metu išnagrinėti ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) procedūrų metu atlikus vertinimą ekonominiu, aplinkos apsaugos ir socialiniu aspektais išrinkti optimalią karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos plėtros alternatyvą, geriausiai derinančią Lietuvos kariuomenės, miškų urėdijų ir aplinkosaugininkų interesus;
 • numatyti racionalias žemės gelmių išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones.

Rengimo terminai – 2015 -2017 m.

 

Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrojo plano rengimo etape bus rengiami strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, bendrųjų sprendinių formavimas bei sprendinių konkretizavimas. Informacija apie minėtų dokumentų rengimą ir viešinimą bus skelbiama informacijos priemonėse.

Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrojo plano planavimo darbų programa skelbiama atskiru pranešimu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) bei planavimo organizatoriaus interneto svetainėje.

 

Informacijos apie bendrąjį planą teikimo tvarka:

Informacija apie Bendrąjį planą teikia planavimo organizatoriaus įgaliota institucija – Infrastruktūros plėtros departamentas prie KAM, Mindaugo g. 24 LT-03215, Vilnius, tel. (8 5) 210 3783, faks. (8 5) 210 3745.

 

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui raštu nurodytu adresu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, o viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

 

SKELBIMAS

Rengiamas Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas

 

Planavimo pagrindas LRV nutarimas 2014 m. spalio 22 d. Nr. 1153 ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Ruklos seniūnijoje) ir Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrųjų planų rengimo‘‘.

 

Planavimo organizatorius – LR Krašto apsaugos ministerija, Totorių g. 25 LT-01121, Vilnius, tel. 8 (706) 70 750 faks. (8 5) 264 8517. El. paštas: kam@kam.lt.

 

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika'', A.Goštauto g. 8, Vilnius, fax. 8(5)-212-44-59. El. paštas: adm@urbanistika.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8(5)-212-02-69. El. paštas:  andzelika@urbanistika.lt.

 

Pasiūlymų pateikimo tvarka – Pasiūlymai teikiami raštu planavimo organizatoriui – LR krašto apsaugos ministerijai, Totorių g. 25 LT-01121, Vilnius, tel. 8 (706) 70 750 faks. (8 5) 264 8517, el. paštas: kam@kam.lt. arba Infrastruktūros plėtros departamentui prie KAM, Mindaugo g. 24 LT-03215, Vilnius, tel. (8 5) 210 3783, faks. (8 5) 210 3745. El. paštas: marius.lazauskas@kam.lt.

 

SKELBIMAS

 

Pradedamas rengti Jonavos rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Ruklos seniūnijoje) bendrasis planas

 

Planavimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 22 d. nutarimas Nr. 1153 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Ruklos seniūnijoje) ir Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrųjų planų rengimo".

 

http://www.kam.lt/lt/veikla_576/teritoriju_planavimas/karinio_poligono_ruklos_seniunijoje_bendrasis_planas.html

 

Planavimo tikslai:

 • numatyti karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos ribas;

 • įvertinti esamas ir perspektyvines veiklos  poligone kryptis, kompleksiškai suplanuoti karinio poligono teritorijos plėtrą ir nustatyti teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygas;

 • suformuoti darnią ir tvarią kariuomenės ir vietos savivaldybės plėtros poreikius tenkinančią aplinką, užtikrinančią nuolatinę ir darnią teritorijos plėtrą, įvertinus gamtos ir kraštovaizdžio vertybių apsaugą ir racionalų naudojimą, kuriuo pasiekiamas norimas pozityvus rezultatas – sudarytos sąlygos kariuomenės veiklos plėtrai, investicijoms;

 • suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo ir veiklos plėtojimo planuojamoje teritorijoje sąlygų.                            

Planavimo organizatorius: LR Krašto apsaugos ministerija, Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas: kam@kam.lt.

                            

Įgaliota institucija: Infrastruktūros plėtros departamento prie KAM, Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius, tel.: (85) 210 3784, el. paštas: vilija.mazeikiene@kam.lt.

 

Plano rengėjas: Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23A korpusas, 08105 Vilnius, tel. 8 626 10064, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas: krastotvarka@vzf.lt.

 

Su bendrojo plano programa galima susipažinti LR Krašto apsaugos ministerijos tinklalapyje adresu www.kam.lt bei LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Pasiūlymus galima teikti raštu įgaliotai institucijai ir plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais. Apie parengtą bendrąjį planą, susipažinimo su juo bei svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus paskelbta vėliau.

 

SKELBIMAS

 

Parengtas Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentas

Planavimo pagrindas LRV nutarimas 2014 m. spalio 22 d. Nr.1153 ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Ruklos seniūnijoje) ir Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrųjų planų rengimo‘‘.

Planavimo organizatorius – LR Krašto apsaugos ministerija, Totorių g. 25  LT-01121, Vilnius, tel.8 (706) 70 750 faks. (8 5) 264 8517. El. paštas: kam@kam.lt.

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika'', A.Goštauto g. 8, Vilnius, fax. 8(5) 212 44 59. El. paštas: adm@urbanistika.lt. Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8(5) 212 02 69. El. paštas:  andzelika@urbanistika.lt.              

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai teikiami raštu planavimo organizatoriui - LR Krašto apsaugos ministerijai, Totorių g. 25  LT-01121, Vilnius, tel.8 (706) 70 750 faks. (8 5) 264 8517, el. paštas: kam@kam.lt ir Infrastruktūros plėtros departamentui prie KAM, Mindaugo g. 24 LT-03215, Vilnius, tel. (8 5) 210 3783, faks. (8 5) 210 3745. El. paštas: marius.lazauskas@kam.lt.

Supažindinimo tvarka:

Informaciją apie parengtą Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrojo plano strateginio poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentą teikia planavimo organizatorius. Su ataskaita galima susipažinti nuo 2016 m. birželio mėn. 29 d. iki 2016 m. liepos mėn. 27 d.  Infrastruktūros plėtros departamente prie KAM, Mindaugo g. 24 LT-03215. Atsakingas asmuo Marius Lazauskas, tel. (8 5) 210 3783.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos viešas aptarimas vyks UAB ,,Urbanistika‘‘, A.Goštauto g. 8, Vilnius, posėdžių salėje (0329 kab.) 2016 m. liepos mėn. 27 d. 10.00 val.

SKELBIMAS

 

 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 2016 m. lapkričio 22 d. raštu Nr. 12-01-2018 patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentas

 

Planavimo pagrindas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 20 d. nutarimas Nr. 747 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 22 d. nutarimo Nr. 1153 ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Ruklos seniūnijoje) ir Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrųjų planų rengimo‘‘ pakeitimo‘‘.

 

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70 750, faks. (8 5) 264 8517. El. paštas: kam@kam.lt.

 

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika'', Žalgirio g. 90, Vilnius, fax. 8 (5) 212 44 59. El. paštas: adm@urbanistika.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8 (5) 212 02 69. El. paštas: andzelika@urbanistika.lt.

 

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai teikiami raštu planavimo organizatoriui – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai, Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70 750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas: kam@kam.lt ir Infrastruktūros plėtros departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos, Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius, tel. (8 5) 210 3783, faks. (8 5) 210 3745, el. paštas: marius.lazauskas@kam.lt.

 

Supažindinimo tvarka:

Su planavimo organizatoriaus galutiniu sprendimu dėl Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrojo plano strateginio poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos dokumento, vertinimo subjektų išvadomis ir parengta šių išvadų įvertinimo pažyma, bei motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, įgyvendinimo pasekmių stebėsenos (monitoringo) priemonėmis galima susipažinti nuo šio pranešimo paskelbimo dienos planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Infrastruktūros plėtros departamente prie Krašto apsaugos ministerijos, Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius. Atsakingas asmuo Marius Lazauskas, tel. (8 5) 210 3783.

 

SKELBIMAS

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 2016 m. rugpjūčio 22 d. raštu Nr. 12-01-1493 pritarta Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrojo plano bendrųjų sprendinių formavimui (koncepcijai)

 

Planavimo pagrindas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 20 d. nutarimas Nr. 747 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 22 d. nutarimo Nr. 1153 ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Ruklos seniūnijoje) ir Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrųjų planų rengimo‘‘ pakeitimo‘‘.

 

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70 750, faks. (8 5) 264 8517. El. paštas: kam@kam.lt.

 

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika'', Žalgirio g. 90, Vilnius, fax. 8 (5) 212 44 59. El. paštas: adm@urbanistika.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8 (5) 212 02 69. El. paštas:  andzelika@urbanistika.lt.

 

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai teikiami raštu planavimo organizatoriui – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai, Totorių g. 25,  LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70 750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas: kam@kam.lt ir Infrastruktūros plėtros departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos, Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius, tel. (8 5) 210 3783, faks. (8 5) 210 3745, el. paštas: marius.lazauskas@kam.lt.

 

Supažindinimo tvarka:

Su bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) dokumentacija ir procedūriniais dokumentais galima susipažinti nuo šio pranešimo paskelbimo dienos Infrastruktūros plėtros departamente prie Krašto apsaugos ministerijos, Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius. Atsakingas asmuo Marius Lazauskas, tel. (8 5) 210 3783.

 

Taip pat šios nuorodos apačioje

http://kam.lt/lt/veikla_576/teritoriju_planavimas/karinio_poligono_bendrasis_planas.html

 

SKELBIMAS

 

Vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrojo plano bendraisiais sprendiniais (koncepcija) ir 2016 m. lapkričio 22 d. priimtu galutiniu sprendimu dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos dokumento pradedami rengti bendrojo plano konkretizuoti sprendiniai

Planavimo pagrindas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 20 d. nutarimas Nr. 747 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 22 d. nutarimo Nr. 1153 ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Ruklos seniūnijoje) ir Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrųjų planų rengimo‘‘ pakeitimo‘‘.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Totorių g. 25,  LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70 750, faks. (8 5) 264 8517. El. paštas: kam@kam.lt.

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika'', Žalgirio g. 90, Vilnius, fax. 8(5) 212 44 59. El. paštas: adm@urbanistika.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8 (5) 212 02 69. El. paštas:  andzelika@urbanistika.lt.

 

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai teikiami raštu planavimo organizatoriui – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai, Totorių g. 25,  LT-01121 Vilnius, tel.8 (706) 70 750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas: kam@kam.lt ir Infrastruktūros plėtros departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos, Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius, tel. (8 5) 210 3783, faks. (8 5) 210 3745, el. paštas: marius.lazauskas@kam.lt.

 

Informacija apie konkretizuotų sprendinių parengimą ir supažindinimo tvarką bus paskelbta atskirai.

 

 SKELBIMAS

 

 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 2017 m. kovo 21 d. raštu Nr. 12-01-480 yra pritarta Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrojo plano sprendinių konkretizavimo stadijos dokumentų sprendiniams ir pradedamos baigiamojo etapo planavimo dokumentų sprendinių viešinimo procedūros

 

Planavimo pagrindas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 20 d. nutarimas Nr. 747 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 22 d. nutarimo Nr. 1153 ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Ruklos seniūnijoje) ir Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrųjų planų rengimo‘‘ pakeitimo‘‘.

 

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70 750, faks. (8 5) 264 8517. El. paštas: kam@kam.lt.

 

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika'', Žalgirio g. 90, Vilnius, faks. 8(5) 212 44 59. El. paštas: adm@urbanistika.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 8(5) 212 02 69. El. paštas: andzelika@urbanistika.lt.

 

Bendrojo plano tikslai:

 • numatyti karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos ribas;
 • įvertinti esamas ir perspektyvines veiklos  poligone kryptis, kompleksiškai suplanuoti karinio poligono teritorijos plėtrą ir nustatyti teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo sąlygas;
 • suformuoti darnią ir tvarią kariuomenės ir vietos savivaldybės plėtros poreikius tenkinančią aplinką, užtikrinančią nuolatinę ir darnią teritorijos plėtrą, įvertinus gamtos ir kraštovaizdžio vertybių apsaugą ir racionalų naudojimą, kuriuo pasiekiamas norimas pozityvus rezultatas – sudarytos sąlygos kariuomenės veiklos plėtrai, investicijoms;
 • suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo ir veiklos plėtojimo planuojamoje teritorijoje sąlygų.

Bendrojo plano uždaviniai:

 • numatyti karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos plėtros poreikius bendrųjų sprendinių galiojimo laikotarpiui, suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;
 • išanalizuoti kariniame poligone ir karinio mokymo teritorijoje vykdomas veiklas, vykstančius natūralius (gamtinius) procesus, jų ypatumus ir suformuoti karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos plėtros modelį, kuris leistų užtikrinti ilgalaikes karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos ir juose vykdomų veiklų plėtos galimybes, derinant jas su vietos savivaldybės plėtros poreikiais, gamtos ir kultūros paveldo objektų apsauga;
 • įvertinti kariniame poligone ir karinio mokymo teritorijoje vykdomų veiklų plėtros kryptis; nustatyti darnius veiklos vystymo galimybių sprendinius;
 • numatyti karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos plėtros sprendinius ir nustatyti vykdomai veiklai reikalingų objektų išdėstymo galimybes;
 • nustatyti tokius karinio poligono naudojimo ir statybinės veiklos reglamentus, kurių pakaktų projektuojant statinius ir pastatus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka, t. y. atitinkančius detaliuosiuose planuose nustatomus teritorijos naudojimo reglamentus (teritorijos naudojimo tipas arba konkreti pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, konkretūs žemės naudojimo būdai, maksimalus leistinas pastatų aukštis, maksimalus leistinas žemės sklypų užstatymo tankis, maksimalus leistinas žemės sklypų užstatymo intensyvumas ar tūrio tankis, galimi užstatymo tipai, statinių statybos zonos, ribos ir linijos;
 • suplanuoti inžinerinei ir karinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, galimas žemės sklypų ribas ir (ar) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principus, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdus;
 • įvertinus žemės naudojimo poreikį, nustatyti karinio mokymo teritoriją, kurios reikia kariuomenės veiklai už karinio poligono teritorijos ribų;
 • įvertinti inovacijų panaudojimo galimybes karinio poligono teritorijoje vykstantiems procesams ekonominiu ir aplinkos apsaugos aspektais;
 • optimizuoti planuojamų teritorijų urbanistinę struktūrą, inžinerinę infrastruktūrą, numatyti inžinerinių komunikacijų koridorius, specialiąsias žemės ir vandens naudojimo sąlygas;
 • Bendrojo plano rengimo metu išnagrinėti ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) procedūrų metu atlikus vertinimą ekonominiu, aplinkos apsaugos ir socialiniu aspektais išrinkti optimalią karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos plėtros alternatyvą, geriausiai derinančią Lietuvos kariuomenės, miškų urėdijų ir aplinkosaugininkų interesus;
 • numatyti racionalias žemės gelmių išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones.

Rengimo terminai – 2015-2017 m.

 

Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrojo plano rengimo etape parengtas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, bendrųjų sprendinių formavimas bei sprendinių konkretizavimas. Informacija apie minėtų dokumentų rengimą ir viešinimą buvo skelbiama informacijos priemonėse.

 

Informacijos apie bendrąjį planą teikimo tvarka:

Informacija apie bendrąjį planą teikia Infrastruktūros plėtros departamente prie Krašto apsaugos ministerijos, Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius, tel. (8 5) 210 3783, faks. (8 5) 210 3745.

 

Supažindinimo tvarka:

Viešas supažindinimas su bendruoju planu vyks nuo 2017 m. balandžio 12 d. iki 2017 m. birželio 16 d. Bendrojo plano vieša ekspozicija vyks Infrastruktūros plėtros departamento prie Krašto apsaugos ministerijos I‘ojo aukšto foje, Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilniuje, nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. birželio 16 d. Bendrojo plano sprendinių viešas svarstymas vyks 2017 m. birželio 19 d. Infrastruktūros plėtros departamento prie Krašto apsaugos ministerijos salėje 13.00 val.

 

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui raštu nurodytu adresu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, o viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

 

Bendrojo plano sprendinius galima parsisiųsti šiuo adresu:

http://kam.lt/lt/veikla_576/teritoriju_planavimas/karinio_poligono_bendrasis_planas.html

 

Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210

Konsultacijos telefonu +370 5 207 3333