Kultūros paveldo departamentas prie KM

 

 

2022 - 07 - 22

Dėl Vilniaus senamiesčio (nekilnojamosios kultūros vertybės unikalus kodas 16073, buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo proceso nutraukimo

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) informuoja, kad nutrauktas Vilniaus senamiesčio (nekilnojamosios kultūros vertybės unikalus kodas 16073, buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo procesas. Su įsakymu galima susipažinti: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d46e47c0067911edb4cae1b158f98ea5

Šiuo metu yra parengtas sprendimo dėl Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonos tvarkymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas. Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais bei pateikti pasiūlymus dėl šio projekto galima iki 2022-07-29 Lietuvos Respublikos teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAP) adresu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/documentSearch/lt (Reg. Nr. 22-10383).

Sprendimą „Dėl Vilniaus senamiesčio ir jo apsaugos zonos tvarkymo planorengimo pradžios ir planavimo tikslų" priims Lietuvos Respublikos kultūros ministras.

 

2022-07-22

Dėl Trakų senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo proceso nutraukimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir veiklos plėtojimo paveldosaugos reikalavimų nustatymo Trakų istorinio nacionalinio planavimo schemoje

 

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) informuoja, kad nutrauktas kultūros paveldo vietovės – Trakų senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17114) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo procesas, pradėtas Departamento direktoriaus 2015 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. Į-35 „Dėl kultūros paveldo vietovės – Trakų senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17114) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo proceso inicijavimo" ir Departamento direktoriaus  2015 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. Į-64 „Dėl kultūros paveldo vietovės – Trakų senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17114) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo". Su įsakymu galima susipažinti: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b8d57600067911edb4cae1b158f98ea5

Trakų senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 17114) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir veiklos plėtojimo paveldosaugos reikalavimai bus nustatyti Trakų istorinio nacionalinio planavimo schemoje (ribų ir tvarkymo planuose), pradėtoje rengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1204 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) rengimo pradžios ir planavimo tikslų".

2022-01-31

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE BAIGIAMĄ RENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

 

Pakartotino viešinimo pagrindas:

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 4 dalies nuostatomis, kviečiame susipažinti su šio specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendiniais (tekstinė ir grafinė dalis), kurie buvo pakoreguoti, atsižvelgiant į viešinimo metu gautas pastabas ir pasiūlymus. Planavimo organizatorius 2022 m. vasario 21 d. išsiuntė motyvuotus atsakymus visiems teikusiems pastabas.

Atsižvelgiant į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nurodymą, patikslinta Planavimo darbų programa (planavimo tikslai ir uždaviniai nesikeitė, tik pratęsiamas planavimo programos terminas bei patikslinama planuojamos teritorijos lygmens formuluotė).

http://www.kpd.lt/news/6109/386/Informacinis-pranesimas-apie-baigiama-rengti-teritoriju-planavimo-dokumenta/d,pagrindinis.html

Teritorijos planavimo dokumento pavadinimas:  

Telšių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17113) Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas: teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas, tvarkymo planas.

 

Rengimo pagrindas:

  • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. Į-194 „Dėl Telšių senamiesčio (unikalus kodas 17113, buvęs kodas U32) Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo" priimtas sprendimas dėl specialiojo planavimo dokumento rengimo;
  • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. Į-56 „Dėl kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. Į -194 „Dėl Telšių senamiesčio (unikalus kodas 17113, buvęs kodas U32) Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo" pakeitimo" specialiojo planavimo dokumentas papildytas paveldotvarkos projektu (tvarkymo planu);
  • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2014-04-18 d. įsakymas Nr. Į-84 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. Į-194 „ Dėl Telšių senamiesčio (unikalus kodas 17113, buvęs kodas U32) Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo" pakeitimo".

 

TPD rūšis: Specialusis.

Rengiamas specialiojo teritorijų planavimo dokumentas pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį yra rajono lygmens.

 

ETAPAS: Baigiamasis etapas.

 

Planuojama teritorija:  Telšių rajono sav., Telšių miesto sen., Telšių m.,

Planuojamos teritorijos plotas:

Teritorijos plotas – 560953,00 m2.

Vizualinės apsaugos pozonis – 12790000,00 m2.

Objekto reikšmingumo lygmuo: Nacionalinis.

Planavimo tikslas:

1) teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano - užtikrinti Telšių senamiesčio ir jo teritorijos išsaugojimą.

2) paveldotvarkos projekto (tvarkymo plano) - užtikrinti Telšių senamiesčio teritorijos išsaugojimą, Telšių senamiesčio teritorijoje bei apsaugos zonoje taikomų reikalavimų įteisinimą.

 

Planavimo uždaviniai:

1) teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano – nustatyti (patikslinti) Telšių senamiesčio teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir jų plotus;

2) paveldotvarkos projekto (tvarkymo plano) – nustatyti (patikslinti) paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Telšių senamiesčio teritorijoje bei apsaugos zonoje.

 

Planavimo organizatorius:

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, (8-5)2734256;

Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės - Telšių skyrius, Respublikos g. 43, LT- 87130, Telšiai,  tel.: (8- 444) 514 67, (8-444) 54305 el. p.: telsiai-taurage@kpd.lt,

Plano rengėjas:

Kultūros infrastruktūros centras, pertvarkytos VĮ „Lietuvos paminklai" teisių ir pareigų perėmėjas, Šnipiškių g. 3, LT - 09309 Vilnius, tel.: (8-5)2724095, el.p. kic@kulturosic.lt;

Projekto vadovė Viltė Janušauskaitė (AM 1984, KPD Nr. 4277), vilte.janusauskaite@kulturosic.lt

Susipažinimas su plano sprendiniais: Organizatoriaus internetinėje svetainėje  www.kpd.lt ir skelbimų lentoje, Respublikos g. 43, LT- 87130, Telšiai; Telšių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje ir skelbimų lentoje Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai, tel. (8-444)54761, (8-444)22366, e;. p. info@telsiai.lt,; Telšių rajono savivaldybės administracijos Telšių miesto seniūnijos skelbimų lentoje, Turgaus a. 7, LT-87122 Telšiai, tel. (8-444) 51598; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS).

 

Pasiūlymai raštu ir el. paštu pateikiami iki 2022-02-14 (imtinai) adresu: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių-Tauragės skyrius, Respublikos g. 43, LT- 87130, Telšiai, (8- 444) 514 67, (8-444) 54305 ir  elektroniniu paštu telsiai-taurage@kpd.lt

 

 

 

 

2020-10-28

 

Informacinis pranešimas apie baigiamą rengti teritorijų planavimo dokumentą

 

Kompleksas: Nemėžio dvaro sodybos fragmentai (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 904), Vilniaus r. sav., Nemėžio k., Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-681 „Dėl Nemėžio dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 904) paskelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu" pakeitimas, Teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano pakeitimas, Paveldotvarkos projekto pakeitimas.

 

Rengimo pradžios data: 2014 m.

 

TPD rūšis: specialusis

 

ETAPAS: Baigiamasis etapas.

 

Plano rengimo pagrindas: 

 

Sprendimas inicijuoti valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – Nemėžio dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 904) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento pakeitimą. Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2014-04-07 įsakymas Nr. Į-77. TAR kodas 2014-04469;

 

Sprendimas pradėti rengti valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – Nemėžio dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 904) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento pakeitimą. Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2014-05-30 įsakymas Nr. Į-126. TAR kodas 2014-05956.

 

Planuojama teritorija: Vilniaus r. sav., Nemėžio k.

 

Planuojamos teritorijos plotas: 36,9426 ha (dvaro sodybos teritorijos plotas- 5,9688 ha (buv. 5,1398 ha); parko plotas- 1,9866 ha; vizualinės apsaugos  pozonis  (buv. 31,2867 ha), apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis (buv. 5,161 ha).

 

Objekto reikšmingumo lygmuo: Regioninis

 

Planavimo tikslas: Užtikrinti Nemėžio dvaro sodybos fragmentų ir jų teritorijos išsaugojimą, teritorijoje bei apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

 

Planavimo uždavinys: patikslinti Nemėžio dvaro sodybos fragmentų ir jų teritorijos bei apsaugos zonos ribas, patikslinti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą teritorijoje ir apsaugos zonoje.

 

Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, + 37052734256;

 

Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, + 37052754221, vilnius@kpd.lt 

 

Plano rengėjas:

 

Biudžetinė įstaiga ,,Kultūros infrastruktūros centras", petvarkytos VĮ ,,Lietuvos paminklai" teisių ir pareigų perėmėjas, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, + 370 5 2724095, el.p. kic@kulturosic.lt;

 

Projekto vadovė Giedrė Filipavičienė (AM A032, KPD Nr. 3241), + 370 5 2724095, giedre.filipaviciene@kulturosic.lt

 

Susipažinimas su plano sprendiniais: Organizatoriaus internetinėje svetainėje  www.kpd.lt, Nemėžio seniūnijos skelbimų lentoje, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k.; Biudžetinės įstaigos Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbimų lentoje, Rinktinės g. 50; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS).

 

Pasiūlymai raštu pateikiami iki 2020-11-13 (imtinai) adresu: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, + 37052754221 ir  elektroniniu paštu vilnius@kpd.lt.

 

2020-10-06

Informacinis pranešimas apie baigiamą rengti teritorijų planavimo dokumentą

Kompleksas:Nemėžio dvaro sodybos fragmentai (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 904), Vilniaus r. sav., Nemėžio k., Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-681 „Dėl Nemėžio dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 904) paskelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu" pakeitimas, Teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano pakeitimas, Paveldotvarkos projekto pakeitimas.

Rengimo pradžios data: 2014 m.

TPD rūšis: specialusis

ETAPAS:Baigiamasis etapas.

Plano rengimo pagrindas: 

Sprendimas inicijuoti valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – Nemėžio dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 904) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento pakeitimą. Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2014-04-07 įsakymas Nr. Į-77. TAR kodas 2014-04469;

Sprendimas pradėti rengti valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – Nemėžio dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 904) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento pakeitimą. Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2014-05-30 įsakymas Nr. Į-126. TAR kodas 2014-05956.

Planuojama teritorija: Vilniaus r. sav., Nemėžio k.

Planuojamos teritorijos plotas: 36,9426 ha (dvaro sodybos teritorijos plotas- 5,9688 ha (buv. 5,1398ha); parko plotas- 1,9866 ha; vizualinės apsaugos  pozonis  (buv.31,2867 ha), apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis (buv. 5,161 ha).

Objekto reikšmingumo lygmuo: Regioninis

Planavimo tikslas: Užtikrinti Nemėžio dvaro sodybos fragmentų ir jų teritorijos išsaugojimą, teritorijoje bei apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

Planavimo uždavinys: patikslinti Nemėžio dvaro sodybos fragmentų ir jų teritorijos bei apsaugos zonos ribas, patikslinti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą teritorijoje ir apsaugos zonoje.

Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, + 37052734256;

Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, + 37052754221,vilnius@kpd.lt

Plano rengėjas:

Biudžetinė įstaiga ,,Kultūros infrastruktūros centras", petvarkytos VĮ ,,Lietuvos paminklai" teisių ir pareigų perėmėjas, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, + 370 5 2724095, el.p. kic@kulturosic.lt;

Projekto vadovė Giedrė Filipavičienė (AM A032, KPD Nr. 3241), + 370 5 2724095, giedre.filipaviciene@kulturosic.lt

Susipažinimas su plano sprendiniais: Organizatoriaus internetinėje svetainėje  www.kpd.lt, Nemėžio seniūnijos skelbimų lentoje, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k.; Biudžetinės įstaigos Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbimų lentoje, Rinktinės g. 50; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų  rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS). 

Pasiūlymai raštu pateikiami iki 2020-10-22 (imtinai) adresu: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, + 37052754221, vilnius@kpd.lt.

 

2019-10-23

Informacinis pranešimas apie baigiamą rengti teritorijų planavimo dokumentą

Birštono miesto istorinės dalies (u.k. 4072) tvarkymo planas

1. Tikslas, uždaviniai, planavimo eiga.

1.1. Planavimo pagrindas

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Direktorės įsakymas.

1.2. Specialiojo planavimo tikslas

Užtikrinti Birštono miesto istorinės dalies ir jos teritorijos išsaugojimą bei apsaugos zonoje

taikomų paveldosaugos reikalavimų  įteisinimą.

1.3. Planavimo uždaviniai

- nustatyti (pakeisti) Birštono miesto istorinės dalies teritorijos bei apsaugos zonos ribas,

- nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą teritorijoje bei

apsaugos zonoje.

1.4. Planavimo lygmuo ir dokumento tipas

Rengiamas specialusis planas pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį yra vietovės lygmens. Dokumentų sprendiniai viešinami supaprastinta visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, kurią reglamentuoja Visuomenės informavimo nuostatai (Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės, 2005 m. birželio 23 d. Nr. ĮV-261/D1-322, Vilnius).

1.5. Specialiojo planavimo organizatorius Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius, Rotušės a. 29, Kaunas, tel.: 8 37 22864.

1.6. Specialiojo plano rengėjas

VĮ "Lietuvos paminklai", Šnipiškių g. 3, Vilnius.

1.7. Planavimo sąlygos

 Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Kauno skyriaus 2016-07-29 Planavimo

sąlygos vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti Nr. KTP-151 (3  lapai);

 Birštono savivaldybės administracijos architektūros ir kraštotvarkos skyriaus 2016-07-18 Teritorijų planavimo sąlygos Nr. (14.12)-PSTPD-011 (2 lapai);

 Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos 2016-05-13 Teritorijų planavimo sąlygos Nr. (7.3.1)-V2- 129 (3lapai).

 Aplinkos apsaugos agentūros 2016-06-10 Teritorijų planavimo sąlygos Nr. (28.4)-A4-6105 (3 lapai).

1.8. Svarbiausi teisės aktai:

 LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733, Vilnius (Žin., 1995, Nr.3-37; Suvestinė redakcija nuo 2017-10-01);

 LR Saugomų teritorijų įstatymas, 1993 m. lapkričio 9 d. Nr. I-301, Vilnius (Žin., 1993, Nr.63-1188; suvestinė redakcija nuo 2017-07-18);

 LR Statybos įstatymas, 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240, Vilnius (Žin., 1996, Nr. 32-788; suvestinė redakcija nuo 2017-11-01);

 LR Teritorijų planavimo įstatymas, 2013 m. birželio 27 d. Nr. XII-407, Vilnius (Žin. 2013, Nr. 76-3824, suvestinė redakcija nuo 2016-05-25);

 LR Žemės įstatymas, 1994 m. balandžio 26 d. Nr. I-446, Vilnius (Žin., 1994, Nr.34-620; suvestinė redakcija 2017-07-01);

 LR Želdynų įstatymas, 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241, Vilnius ( Žin., 2007, Nr. 80-3215; suvestinė redakcija nuo 2017-11-01);

 LR Aplinkos apsaugos įstatymas, 1992 sausio 21 d. Nr. I-2223, 1993 m. lapkričio 9 d. Nr. I-301, Vilnius (Žin., 1992, Nr. 5-75; suvestinė redakcija 2017-12-01 iki 2017-12-31);

 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės, 2005 m. birželio 23 d. Nr. ĮV-261/D1-322, Vilnius (Žin. 2005, Nr. 81-2973; suvestinė redakcija nuo 2016-06-29).

 LR Vyriausybės nutarimas "Dėl kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo

taisyklių patvirtinimo", 2013 m. lapkričio 5 d. Nr. 1025, Vilnius;

 LR Vyriausybės nutarimas „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo", 1992 m. gegužės 12 d. Nr. 343, Vilnius (Suvestinė redakcija nuo 2017-06-22. Nutarimas paskelbtas: Žin. 1992, Nr. 22-652).

1.9. Specialiojo plano rengimo eiga: Birštono miesto istorinės dalies tvarkymo planas rengiamas trimis stadijomis: esamos būklės įvertinimo, koncepcijos ir sprendinių konkretizavimo.

Esamos būklės įvertinimo stadijoje surinkti duomenys apie vietovės vertingąsias savybes, planuojamoje teritorijoje esančius kultūros paveldo objektus3 ir vertingųjų savybių požymių turinčius objektus, atliktus tyrimus, parengtus apskaitos ir apsaugos dokumentus, atlikta planuojamoje teritorijoje galiojančių teritorijų planavimo dokumentų, jų sprendinių, darančių įtaką nekilnojamojo kultūros paveldo saugojimui, analizė. Atlikta teritorijos urbanistinės raidos istorinė analizė, objekto ir jį supančios aplinkos analizė. Aiškinamajame rašte pateikti svarbiausi analizės rezultatai, apibendrinimai ir išvados.

Koncepcijos stadijoje, vadovaujantis esamos būklės įvertinimo išvadomis, pateiktos siūlomos tikslinti vietovės teritorijos ribos, nustatytos apsaugos zonos ribos, pagrindžiama jų nustatymo būtinybė, nustatyti galimi saugojimo ir naudojimo režimai, skirtingo reglamentavimo teritorijos, funkcinės zonos ir teritorinės apsaugos priemonės jose.

Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://kpd.lt/news/4324/388/Birstono-miesto-istorine-dalis-Unikalus-kodas-4072/d,pagrindinis.html.

Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-37) 22 86 41, kaunas@kpd.lt.

Pasiūlymai raštu pateikiami iki 2019-11-07 (imtinai) (10 darbo dienų) adresu: Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-37) 22 86 41.

 

 

2019-08-01

Informacinis pranešimas apie baigiamą rengti teritorijų planavimo dokumentą

Baigiamas rengti kultūros paveldo objekto – Tado Ivanausko Obelynės sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30812), Obelynės g. 8, Akademija, Akademijos sen., Kauno r. sav., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas (toliau – specialusis planas).

 

Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. Į-351 ,,Dėl kultūros paveldo objekto – Tado Ivanausko Obelynės sodybos (MC 30812), Kauno r. sav., Akademijos mstl., Obelynės g. 6, 8, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo".

 

Planavimo tikslas: specialiajame plane nustatytais sprendiniais užtikrinti Tado Ivanausko Obelynės sodybos ir jos teritorijos išsaugojimą, taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

 

Planavimo uždavinys: nustatyti (patikslinti) Tado Ivanausko Obelynės sodybos teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir jų plotus. Jose nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą.

 

Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais) Tado Ivanausko Obelynės sodybos specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.

 

Planuojamas žemės sklypų būdas ir pobūdis: nekeičiamas.

 

Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2007 m.

 

Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

 

Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius, Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41, kaunas@kpd.lt.

 

Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai", Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 46 85, El. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt, www.lpaminklai.lt.

 

Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-koncepcijos.html.

 

Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41, kaunas@kpd.lt.

 

Pasiūlymai raštu pateikiami iki 2019-08-19 (imtinai) (10 darbo dienų) adresu: Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel.: (8-337) 22 86 41.

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE BAIGIAMĄ RENGTI NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Parengti kultūros paveldo vietovės : Kėdainių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16074) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – vietovės ir jos apsaugos zonos tvarkymo plano sprendiniai.

Planavimo pagrindas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. Į-34 „Dėl kultūros paveldo vietovės – Kėdainių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16074) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo proceso inicijavimo" inicijuotas kultūros paveldo vietovės – Kėdainių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16074) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – vietovės ir jos apsaugos zonos tvarkymo plano rengimo procesas.  

Planavimo tikslas: užtikrinti Kėdainių senamiesčio ir jo teritorijos išsaugojimą, teritorijoje bei apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

Planavimo uždavinys: nustatyti (pakeisti) Kėdainių senamiesčio teritorijos bei apsaugos zonos ribas, nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą teritorijoje ir apsaugos zonoje.

Planavimo tvarka: Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 ,,Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo", 15 punktu.

Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2015 m.

Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas  prie Kultūros ministerijos.

Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius, Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel. (8 37) 22 86 41, el. p. kaunas@kpd.lt

 

Planavimo iniciatorius – Kėdainių rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, tel. (8 347) 69 550, el. p. administracija@kedainiai.lt

 

Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos  paminklai" Šnipiškių g. 3, LT 09309 Vilnius,  tel.: (8-5) 2724095, faksas (8-5) 2724054; el.p :www.lpaminklai.lt ; g.filipaviciene@lpaminklai.lt

 

Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu:  http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3.html

Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose  –Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel. (8 37) 22 86 41, el. p. kaunas@kpd.lt

 

Galimybės teikti pasiūlymus: per skirtą laiką (10 darbo dienų nuo paskelbimo) susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų  planavimo dokumentu, pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui– Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriui, Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel. (8 37) 22 86 41, el. p. kaunas@kpd.lt

 

 

1. Valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės Vingio parko (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30663) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – vietovės ir jos apsaugos zonos tvarkymo plano rengimas.

Rengimo pradžios data: 2014 m.

TPD rūšis: specialusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

sprendimas inicijuoti valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės Vingio parko (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30663) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – vietovės ir jos apsaugos zonos tvarkymo plano rengimą. 2014-01-31 Nr. Į-27. TAR kodas 2014-00917

sprendimas pradėti rengti Vingio parko (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30663) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentą. 2014-02-18 Nr. Į-40. TAR kodas 2014-01691

2. Valstybės saugomo kultūros paveldo objekto - Nemėžio dvaro sodybos fragmentai (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 904) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento pakeitimas.

Rengimo pradžios data: 2014 m.

TPD rūšis: specialusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

sprendimas inicijuoti valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – Nemėžio dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 904) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento pakeitimą. Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2014-04-07 įsakymas Nr. Į-77. TAR kodas 2014-04469;

sprendimas pradėti rengti valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – Nemėžio dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 904) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento pakeitimą. Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2014-05-30 įsakymas Nr. Į-126. TAR kodas 2014-05956.

3. Kultūros paveldo vietovės – Zarasų miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17126) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimas.

Rengimo pradžios data: 2014 m.

TPD rūšis: specialusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

sprendimas inicijuoti  kultūros paveldo vietovės – Zarasų miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17126) skelbimą valstybės saugoma ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimą. Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2014-06-26 įsakymas Nr. Į-140. TAR kodas 2014-09224;

sprendimas pradėti rengti kultūros paveldo vietovės – Zarasų miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17126) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – tvarkymo plano rengimą. Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2014-08-13 įsakymas Nr. Į-186. TAR kodas 2014-11114.

4. Kultūros paveldo vietovės – Kėdainių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16074) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimas.

Rengimo pradžios data: 2015 m.

TPD rūšis: specialusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

sprendimas inicijuoti  kultūros paveldo vietovės – Kėdainių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16074) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimą. Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2015-02-19 įsakymas Nr. Į-34. TAR kodas 2015-02489;

sprendimas pradėti rengti kultūros paveldo vietovės – Kėdainių senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16074) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – tvarkymo plano rengimą. Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2015-03-18 įsakymas Nr. Į-63. TAR kodas 2014-03956.

5. Kultūros paveldo vietovės – Trakų senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17114) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimas.

Rengimo pradžios data: 2015 m.

TPD rūšis: specialusis

Būsena: rengiamas

Parengiamojo etapo dokumentai:

sprendimas inicijuoti  kultūros paveldo vietovės – Trakų senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17114) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimą. Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2015-02-19 įsakymas Nr. Į-35. TAR kodas 2015-02490;

sprendimas pradėti rengti kultūros paveldo vietovės – Trakų senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17114) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – tvarkymo plano rengimą. Kultūros paveldo departamento direktoriaus 2015-03-18 įsakymas Nr. Į-64. TAR kodas 2014-03957.

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE BAIGIAMĄ RENGTI NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Pradedamas kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, kodas iki 2005-04-19 – U1P), nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – tvarkymo plano baigiamasis etapas.

Planavimo pagrindas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. Į-440 „Dėl Vilniau senamiesčio (nekilnojamosios kultūros vertybės kodas 16073, buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo" (su vėlesniu pakeitimu) (toliau – specialusis planas).

Planavimo tikslas: užtikrinti Vilniaus senamiesčio ir jo teritorijos išsaugojimą taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

Planavimo uždavinys: nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Vilniaus senamiesčio teritorijoje ir apsaugos zonoje.

Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais), Vilniaus senamiesčio specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.

Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2008 m.

Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 272 40 69, el. paštas vilnius@heritage.lt.

Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai", Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8 5) 273 46 85; el. p: www.lpaminklai.lt.; g.filipaviciene@lpaminklai.lt; Vincas.Brezgys@vplanas.lt.

Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano parengti sprendiniai nuo 2015-11-05 eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-koncepcijos.html.

Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose: Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 272 40 69, el. paštas vilnius@heritage.lt.

 Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus bei pastabas raštu galima teikti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui iki 2016-01-19.

 

Informacinis pranešimas apie baigiamą rengti teritorijų planavimo dokumentą

Parengti kultūros paveldo vertybės – Rusnės mstl. istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 2933, kodas iki 2005-04-19 – U46) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentai – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei tvarkymo planas (toliau – specialusis planas).

Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. Į-192 ,,Dėl Rusnės miesto istorinės dalies (unikalus kodas 2933, buvęs kodas U46) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo" (su vėlesniais pakeitimais).

Planavimo tikslas: užtikrinti Rusnės mstl. istorinės dalies ir jos teritorijos išsaugojimą, bei teritorijoje ir apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

Planavimo uždavinys: nustatyti (patikslinti) Rusnės mstl. istorinės dalies teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir jų plotus, nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Rusnės mstl. istorinės dalies teritorijoje bei apsaugos zonoje.

Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais) Rusnės mstl. istorinės dalies specialusis planas parengtas supaprastinta tvarka.

Planuojamas žemės sklypų naudojimo būdas ir pobūdis: nekeičiamas.

Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius, Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 41 03 67; el. p. klaipeda@kpd.lt.

Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai", Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 46 85, el. p. v.janusauskaite@lpaminklai.ltwww.lpaminklai.lt.

Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-koncepcijos.html; Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 41 03 67; el. p. klaipeda@kpd.lt.

Galimybės teikti pasiūlymus: per susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką (10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriui, adresu Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 41 03 67; el. p. klaipeda@kpd.lt.

 

Informacinis pranešimas apie baigiamą rengti teritorijų planavimo dokumentą

Parengti kultūros paveldo vertybės – Rusnės mstl. istorinės dalies, vad. Skirvytėle (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10304, kodas iki 2005-04-19 - U47) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentai – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei tvarkymo planas (toliau – specialusis planas).

Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. Į-191 ,,Dėl Rusnės miesto istorinės dalies, vad. Skirvytėle (unikalus kodas 10304, buvęs kodas U47) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo" (su vėlesniais pakeitimais).

Planavimo tikslas: užtikrinti Rusnės mstl. istorinės dalies, vad. Skirvytėle ir jos teritorijos išsaugojimą, bei teritorijoje ir apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

Planavimo uždavinys: nustatyti (patikslinti) Rusnės mstl. istorinės dalies, vad. Skirvytėle teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir jų plotus, nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Rusnės mstl. istorinės dalies teritorijoje bei apsaugos zonoje.

Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais) Rusnės mstl. istorinės dalies, vad. Skirvytėle specialusis planas parengtas supaprastinta tvarka.

Planuojamas žemės sklypų naudojimo būdas ir pobūdis: nekeičiamas.

Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius, Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 41 03 67; el. p. klaipeda@kpd.lt.

Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai", Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 46 85, el. p. v.janusauskaite@lpaminklai.lt; mob. 8626 50739; www.lpaminklai.lt.

Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-koncepcijos.html; Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 41 03 67; el. p. klaipeda@kpd.lt.

Galimybės teikti pasiūlymus: per susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką (10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriui, adresu Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 41 03 67; el. p. klaipeda@kpd.lt.

 

Informacinis pranešimas apie baigiamą rengti teritorijų planavimo dokumentą

Parengti kultūros vertybės – Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, kodas iki 2005-04-19 – U1P), nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento – tvarkymo plano sprendiniai.

Planavimo pagrindas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. Į-440 „Dėl Vilniaus senamiesčio (nekilnojamosios kultūros vertybės kodas 16073, buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo" (su vėlesniu pakeitimu) (toliau – specialusis planas).

Planavimo tikslas: užtikrinti Vilniaus senamiesčio ir jo teritorijos išsaugojimą bei teritorijoje ir apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

Planavimo uždavinys: nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Vilniaus senamiesčio teritorijoje ir apsaugos zonoje.

Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais), Vilniaus senamiesčio specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.

Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2008 m.

Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 272 40 69, el. paštas vilnius@kpd.lt.

Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai", Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8 5) 273 46 85; el. p: www.lpaminklai.lt.; g.filipaviciene@lpaminklai.lt.

Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-koncepcijos.html; Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose – Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 272 40 69, el. paštas vilnius@kpd.lt.

Galimybės teikti pasiūlymus: per susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką (10 darbo dienų nuo paskelbimo) pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriui, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 272 40 69, el. paštas vilnius@kpd.lt.

 

Informacinis pranešimas apie baigiamą rengti teritorijų planavimo dokumentą

Parengti kultūros paveldo objekto – Gamtininko, biologo Tado Ivanausko Obelynės sodybos

(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30812) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentai – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei paveldotvarkos projektas (toliau – specialusis planas).

 

Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. Į-351 ,,Dėl kultūros paveldo objekto – Tado Ivanausko Obelynės sodybos (MC 30812), Kauno r. sav., Akademijos mstl., Obelynės g. 6, 8, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo".

 

Planavimo tikslas: specialiajame plane nustatytais sprendiniais užtikrinti Tado Ivanausko Obelynės sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30812) ir jos teritorijos išsaugojimą, bei teritorijoje ir apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

 

Planavimo uždavinys: nustatyti (patikslinti) Tado Ivanausko Obelynės sodybos teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir jų plotus, nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Tado Ivanausko Obelynės sodybos teritorijoje bei apsaugos zonoje, reglamentuoti žemės darbus, statinių ar įrenginių statybą, statinių aukštį, tūrį, užstatymo tankį ir intensyvumą, išorės apdailos medžiagas, apželdinimą želdinių aukštį, tankį, rūšį, transporto srautus, jų intensyvumą.

 

Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo" Tado Ivanausko Obelynės sodybos specialusis planas parengtas supaprastinta tvarka.

 

Planuojamas žemės sklypų naudojimo būdas ir pobūdis: nekeičiamas. 

Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

 

Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius, Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel: (8-37) 22 86 41, kaunas@kpd.lt.

 

Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai", Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 46 85, el. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt; sigita.bugeniene@outlook.comwww.lpaminklai.lt.

 

Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-koncepcijos.html; Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel: (8-37) 22 86 41, kaunas@kpd.lt.

Galimybės teikti pasiūlymus: per susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką (10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyriui, adresu Rotušės a. 29, LT-44033, Kaunas, tel: (8-37) 22 86 41, kaunas@kpd.lt.

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE BAIGIAMĄ RENGTI NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Pradedamas kultūros paveldo objekto – Nemėžio dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 904) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-681, pakeitimas (toliau – specialusis planas) – teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano bei paveldotvarkos projekto baigiamasis etapas.

Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. Į-126 ,,Dėl Nemėžio dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas kultūros vertybių registre 904), Vilniaus r. sav., Nemėžio k., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumento, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-681 „Dėl Nemėžio dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas kultūros vertybių registre 904), paskelbimo valstybės saugomu kultūros paveldo objektu" pakeitimo rengimo".

Planavimo tikslas: užtikrinti Nemėžio dvaro sodybos fragmentų ir jų teritorijos išsaugojimą, bei Nemėžio dvaro sodybos fragmentų teritorijoje ir apsaugos zonoje taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

Planavimo uždavinys: patikslinti Nemėžio dvaro sodybos fragmentų teritorijos bei apsaugos zonos ribas, patikslinti paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą teritorijoje ir apsaugos zonoje.

Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 81-2973; su vėlesniais pakeitimais) patikslinamas Nemėžio dvaro sodybos fragmentų specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.

Planuojamas žemės sklypų būdas ir pobūdis: nekeičiamas.

Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2014 m.

Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius (Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel./faks. (8-5) 2731024, el.paštas: vilnius@kpd.lt).

Specialiojo plano rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai", Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 46 85, el. p. g.filipaviciene@lpaminklai.ltwww.lpaminklai.lt.

Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano baigiamojo etapo parengti sprendiniaieksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-skelbimai.html

Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose: Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel./faks. (8-5) 2731024, el.paštas: vilnius@kpd.lt.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus bei pastabas raštu galima teikti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyriui, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel./faks. (8-5) 2731024, el.p. vilnius@kpd.lt ir specialiojo plano rengėjui VĮ „Lietuvos paminklai", Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel.: (8-5) 273 46 85, el. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt.

 

Informacinis pranešimas apie rengiamus teritorijų planavimo dokumentus

Rengiami Biržų pilies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10483) Biržų r. sav., Biržų m., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialieji planai – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas ir paveldotvarkos projektas (toliau – specialieji planai).

 

Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. Į-82 „Dėl kultūros paveldo objekto - Biržų pilies (G54KP), Biržų r. sav., Biržai, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiųjų planų rengimo".

 

Planavimo tikslas: specialiuosiuose planuose nustatytais sprendiniais užtikrinti Biržų pilies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10483, buvęs kodas G54KP),  Biržų r.  sav.,  Biržai,  ir  jos  teritorijos  išsaugojimą, taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

 

Planavimo uždaviniai yra:

1.  teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano -  nustatyti (patikslinti)  Biržų  pilies  (G54KP), Biržų  r.  sav.,   Biržai, teritorijos ir apsaugos zonos ribas ir jų plotus;

 2.  paveldotvarkos  projekto -  nustatyti   paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Biržų pilies (G54KP), Biržų r. sav., Biržai, teritorijoje ir apsaugos  zonoje, reglamentuoti  žemės  darbus, statinių ir įrenginių statybą, statinių aukštį, tūrį, užstatymo tankį ir intensyvumą, išorės apdailos  medžiagas, apželdinimą, želdinių aukštį, tankį, rūšį, transporto srautus, jų intensyvumą.

Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo" specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.

Planuojamas žemės sklypų naudojimo būdas ir pobūdis – nekeičiamas.

Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2007 m.

Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyrius, Laisvės a. 1, LT-35175 Panevėžys, tel.:  8 45 58 17 80, panevezys@kpd.lt

Specialiųjų planų rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai", Šnipiškių g. 3, Vilnius.

Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiojo plano koncepcijos stadijoje parengti sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-koncepcijos.html.

Su planavimo medžiaga taip pat galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Laisvės a. 1, LT-35175 Panevėžys, tel.:  8 45 58 17 80, panevezys@kpd.lt.

 

Informacinis pranešimas

Pradedamas Biržų pilies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10483) Biržų r. sav., Biržų m., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiųjų planų – teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano ir paveldotvarkos projekto (toliau – Specialieji planai) baigiamasis etapas.

Planavimo pagrindas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. Į-82 „Dėl kultūros paveldo objekto - Biržų pilies (G54KP), Biržų r. sav., Biržai, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiųjų planų rengimo".

Planavimo tikslas: specialiuosiuose planuose nustatytais sprendiniais užtikrinti Biržų pilies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10483, buvęs kodas G54KP),  Biržų r.  sav.,  Biržai,  ir  jos  teritorijos  išsaugojimą, taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą.

Planavimo uždaviniai yra:

1.  teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano -  nustatyti (patikslinti)  Biržų  pilies  (G54KP), Biržų  r.  sav.,   Biržai, teritorijos ir apsaugos zonos ribas ir jų plotus;

 2.  paveldotvarkos  projekto -  nustatyti   paveldosaugos reikalavimus ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemą Biržų pilies (G54KP), Biržų r. sav., Biržai, teritorijoje ir apsaugos  zonoje, reglamentuoti  žemės  darbus, statinių ir įrenginių statybą, statinių aukštį, tūrį, užstatymo tankį ir intensyvumą, išorės apdailos  medžiagas, apželdinimą, želdinių aukštį, tankį, rūšį, transporto srautus, jų intensyvumą.

Planavimo tvarka: Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo" specialusis planas rengiamas supaprastinta tvarka.

Planuojamas žemės sklypų naudojimo būdas ir pobūdis – nekeičiamas.

Specialiojo plano rengimo terminai: planavimo pradžia – 2007 m.

Planavimo organizatorius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojas: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyrius, Laisvės a. 1, LT-35175 Panevėžys, tel.:  8 45 58 17 80, panevezys@kpd.lt

Specialiųjų planų rengėjas: VĮ „Lietuvos paminklai", Šnipiškių g. 3, Vilnius, tel.: (8-5) 273 46 85, el. p. g.filipaviciene@lpaminklai.lt, www.lpaminklai.lt.

Galimybės susipažinti su specialiuoju planu: Specialiųjų planų parengti sprendiniai eksponuojami planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: http://www.kpd.lt/specialieji-planai-2/specialieji-planai-3/specialiuju-planu-skelbimai.html

Su kita planavimo medžiaga galima susipažinti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojo patalpose Laisvės a. 1, LT-35175 Panevėžys, tel.:  8 45 58 17 80, panevezys@kpd.lt.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus bei pastabas raštu (per 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje) galima teikti planavimo organizatoriaus funkcijų vykdytojui Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyriui, Laisvės a. 1, LT-35175 Panevėžys, tel.:  8 45 58 17 80, panevezys@kpd.lt ir specialiojo plano rengėjui VĮ „Lietuvos paminklai", Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius.

 


Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210

Konsultacijos telefonu +370 5 207 3333