Marijampolės sav. TPD

« Grįžti atgal

Marijampolės - Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai

 

Informacija apie pradedamą rengti Marijampolės m. kvartalo tarp P. Armino, Vasaros, Ledo ir Šaltalankių gatvių susisiekimo komunikacijų infrastruktūros specialųjį planą
 
 

Informuojame apie pradedamą rengti  Marijampolės m. kvartalo tarp P. Armino, Vasaros, Ledo ir Šaltalankių gatvių susisiekimo komunikacijų infrastruktūros specialųjį planą

 

Rengimo pagrindas: Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. 1-32 „Dėl kvartalo tarp P. Armino, Vasaros, Ledo ir Šaltalankių gatvių susisiekimo komunikacijų infrastruktūros specialiojo plano rengimo".

Plano organizatorius: Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307, Marijampolė, tel.: (8 343) 90 011, (8 343) 90 003, faks. (8 343)  90 022, el. p. administracija@marijampole.lt,www.marijampole.lt.

Plano rengėjas: UAB „Atamis", Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (85) 20 31 280, el. p.info@atamis.ltwww.atamis.lt. Projekto vadovas Marius Berulis, el. p. m.berulis@atamis.lt.

Planuojama teritorija: Kvartalas tarp P. Armino, Vasaros, Ledo ir Šaltalankių gatvių (apie 33 ha).

Planavimo tikslas: Vadovaujantis Marijampolės miesto bendruoju planu užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą.

Planavimo uždaviniai:

 • Atsižvelgiant į Marijampolės miesto bendrojo plano sprendinius, P. Armino, Vasaros, Ledo ir Šaltalankių gatvių kvartale, plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas;
 • Numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • Visuomenės poreikiams paimti numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias žemės vietas;
 • Numatyti servitutus reikalingus susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti.

 

Plano darbų programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia –2015 m. III ketv., planavimo pabaiga –2016 m. I ketv.

Plano sudėtistekstinė ir grafinė dalys.

Viešo svarstymo su visuomene protokolas

Rengiant specialiojo plano koncepciją bus įvertintas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrų atlikimo poreikis, apie kurį visuomenė bus informuota papildomai.

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą specialiojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

 

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

 

Informuojame, kad skelbiamos parengto Marijampolės sav. Kumelionių k. Marių gatvės inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano viešo svarstymo procedūros.

 

Teritorijų planavimo rengimo pagrindas – Marijampolės savivaldybės tarybos 2014-10-27 sprendimas Nr. 1-302 „Dėl Marijampolės sav. Kumelionių k. Marių gatvės inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo".

Planavimo tikslai – numatyti Marijampolės sav. Kumelionių k. Marių gatvės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas, patikslinti esamos gatvės ribas ir nustatant motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti, nustatyti gatvės vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir servitutus, vadovaujantis Marijampolės miesto teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. 1-605 ir Marijampolės savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 27 sprendimu Nr. 1-606 (numatyta B2 kategorijos gatvė). Gatvės ilgis 0,91 km. Esama įregistruota gatvė (statinio registro Nr. 44/1591767) neatitinka bendrajame plane numatytos gatvės kategorijos.

Planavimo organizatorius – Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel. (8-343) 90 003. 90 062.

Specialiojo plano rengėjas – UAB „Ekoprojektas", A.Goštauto g. 8, 01108 Vilnius, tel. (8-5) 261 7694el.p. kazys@ekopro.lt  (8-5) 261 6654, el. p. edmundas@ekopro.lt.

Planuojamos teritorijos adresas – Marijampolės sav. Kumelionių k. Marių gatvės (nuo Marijampolės miesto administracijos ribos iki sankryžos su Kumelionių gatve) teritorija su prieigomis apie 3,00 ha.

Susipažinimas su specialiuoju planu - susipažinti su parengtu Marijampolės sav. Kumelionių k. Marių gatvės inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiuoju planu ir jo sprendiniais galima nuo 2015 m. rugsėjo 02 d. iki 2015 m. rugsėjo 16 d. aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus ir rengėjo adresais.

Viešas svarstymas - parengto Marijampolės sav. Kumelionių k. Marių gatvės inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano sprendinių svarstymo viešas svarstymas su visuomene įvyks 2015 m. rugsėjo 16 d. 11 val. Marijampolės savivaldybės salėje, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė.

Specialiojo plano vieša ekspozicija - nuo 2015 m. rugsėjo 09 d. iki rugsėjo 16 d. (įskaitytinai) Marijampolės savivaldybėje, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė

Pasiūlymų pateikimas - pasiūlymus ir pastabas Marijampolės sav. Kumelionių k. Marių gatvės inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano ir jo sprendinių iki 2015 m. rugsėjo 16 d. 11 val. (viešo svarstymo pabaigos) galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui (Vytauto g. 28, 68296 Marijampolė) per vieną mėnesį nuo raštiško atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.      

Pradedamas rengti Marijampolės sav. Kumelionių k. Marių gatvės inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas
 

Teritorijų planavimo rengimo pagrindas – Marijampolės savivaldybės tarybos 2014-10-27 sprendimas Nr. 1-302 „Dėl Marijampolės sav. Kumelionių k. Marių gatvės inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo".

Planavimo tikslai – numatyti Marijampolės sav. Kumelionių k. Marių gatvės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas, patikslinti esamos gatvės ribas ir nustatant motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti, nustatyti gatvės vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir servitutus, vadovaujantis Marijampolės miesto teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. 1-605 ir Marijampolės savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 27 sprendimu Nr. 1-606 (numatyta B2 kategorijos gatvė). Gatvės ilgis 0,91 km. Esama įregistruota gatvė (statinio registro Nr. 44/1591767) neatitinka bendrajame plane numatytos gatvės kategorijos.

Planavimo organizatorius – Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel. (8-343) 90 003; 90 062.

Specialiojo plano rengėjas – UAB „Ekoprojektas", A. Goštauto g. 8, 01108 Vilnius, tel. (8-5) 261 7694, el. p. kazys@ekopro.lt;  tel. (8-5) 261 6654, el. p. edmundas@ekopro.lt.

Planuojamos teritorijos adresas – Marijampolės sav. Kumelionių k. Marių gatvės (nuo Marijampolės miesto administracijos ribos iki sankryžos su Kumelionių gatve) teritorija su prieigomis -   ~ 3,00 ha.

 

MARIJAMPOLĖS SAV. KUMELIONIŲ K. MARIŲ GATVĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO SPECIALIOJO PLANO RENGIMO DARBŲ PROGRAMA

 

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO LYGMUO: Vietovės.

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO RŪŠIS: Specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

PLANUOJAMA TERITORIJA: ~ 3,0 ha.

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

1. Numatyti Marijampolės sav. Kumelionių k. Marių gatvės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas, patikslinti esamos gatvės sklypo ribas ir nustatant motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti, nustatyti gatvės vystymu ir reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir servitutus.
2. Atlikti visas viešumą užtikrinančias procedūras.
3. Specialųjį planą pateikti derinimui Teritorijų planavimo komisijai.
4. Suderinti specialųjį planą ir pateikti tikrinimui Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.
5. Suderintą ir patikrintą specialųjį planą teikti tvirtinimui Marijampolės savivaldybės tarybai.

SPECIALIOJO PLANO RENGIMO ETAPAI:

1. Parengiamasis.
2. Rengimo.
3. Baigiamasis.

SPECIALIOJO PLANO RENGIMO PRADŽIA – 2015 m. kovo mėn., PABAIGA – 2015 m. spalio mėn.

Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-29 patvirtinta Marijampolės sav. Kumelionių k. Marių gatvės inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo darbų programa Nr. ArL-806-(12.7) ir 2014-12-19 išduotomis teritorijų planavimo sąlygomis Nr. ArL-1009-(12.7) specialiojo plano koncepcija nerengiama, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas neatliekamas.

    

Informuojame apie parengtą Marijampolės m. kvartalo tarp P. Armino, Vasaros, Ledo ir Šaltalankių gatvių susisiekimo komunikacijų infrastruktūros specialųjį planą
 

Informuojame apie parengtą Marijampolės m. kvartalo tarp P. Armino, Vasaros, Ledo ir Šaltalankių gatvių susisiekimo komunikacijų infrastruktūros specialųjį planą

 

Rengimo pagrindas: Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. 1-32 „Dėl kvartalo tarp P. Armino, Vasaros, Ledo ir Šaltalankių gatvių susisiekimo komunikacijų infrastruktūros specialiojo plano rengimo".

Plano organizatorius: Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307, Marijampolė, tel. 8 343 90 011, 8 343 90 003, faks. 8 343  90 022, el. p. administracija@marijampole.lt, www.marijampole.lt.

Plano rengėjas: UAB „Atamis", Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Marius Berulis, el. p. m.berulis@atamis.lt.

Planuojama teritorija: Kvartalas tarp P. Armino, Vasaros, Ledo ir Šaltalankių gatvių (apie 33 ha).

Planavimo tikslas: Vadovaujantys Marijampolės miesto bendruoju planu užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą.

Planavimo uždaviniai:

 • Atsižvelgiant į Marijampolės miesto bendrojo plano sprendinius, P. Armino, Vasaros, Ledo ir Šaltalankių gatvių kvartale, plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas;
 • Numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • Numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti;
 • Numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus.

 

Plano darbų programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2015 m. III ketv., planavimo pabaiga – 2016 m. I ketv.

Plano sudėtis:

 

Informuojame, kad specialiojo plano rengimo metu buvo parengta Marijampolės m. kvartalo tarp P. Armino, Vasaros, Ledo ir Šaltalankių gatvių susisiekimo komunikacijų infrastruktūros specialiojo plano koncepcija, kurioje buvo pateikti du galimi susisiekimo komunikacijų infrastruktūros vystymo variantai. Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius 2015 m. lapkričio 06 d. raštu Nr. SA-11111-(12.1) pasirinko 2 koncepcijos vystymo variantą. Su specialiojo plano koncepcijos variantais galima susipažinti pas planavimo organizatorių bei plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir Marijampolės savivaldybės tinklalapyje www.marijampole.lt.

 

Specialiojo plano rengimo metu buvo parengtas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atrankos dokumentas ir gautos vertinimo subjektų išvados, kurių pagrindu 2015 m. lapkričio 18 d. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-1749 buvo nustatyta, kad specialiojo plano SPAV procedūros nebus atliekamos. Susipažinti su sprendimo motyvais galima pas planavimo organizatorių bei plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais ir Marijampolės savivaldybės tinklalapyje www.marijampole.lt.

 

Susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, skiriama 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir savivaldybės patalpose. Susipažinimo laikotarpis prasideda nuo 2015 m. lapkričio 30 d. ir baigiasi 2015 m. gruodžio 11 d.

2015-11-24

Papildomai informuojame apie parengto Marijampolės m. kvartalo tarp P. Armino, Vasaros, Ledo ir Šaltalankių gatvių susisiekimo komunikacijų infrastruktūros specialiojo plano viešą svarstymą su visuomene

 

Marijampolės savivaldybės administracijos pageidavimu bus organizuojamas viešas svarstymas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir specialiojo plano sprendiniams aptarti, kuris įvyks 2015 m. gruodžio 14 d. 10.00 val. Marijampolės savivaldybės (J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė) Didžiojoje salėje, esančioje I aukšte.

 

Plano organizatorius: Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė, tel. 8 343 90 011, 8 343 90 003, faks. 8 343  90 022, el. p. administracija@marijampole.lt, www.marijampole.lt.

 

Plano rengėjas: UAB „Atamis", Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Marius Berulis, el. p. m.berulis@atamis.lt.

 

Planuojama teritorija: Kvartalas tarp P. Armino, Vasaros, Ledo ir Šaltalankių gatvių (apie 33 ha).

 

Planavimo tikslas: Vadovaujantys Marijampolės miesto bendruoju planu užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą.

 

Planavimo uždaviniai:

 • Atsižvelgiant į Marijampolės miesto bendrojo plano sprendinius, P. Armino, Vasaros, Ledo ir Šaltalankių gatvių kvartale, plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas;
 • Numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • Numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti;
 • Numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus.

 

Plano darbų programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2015 m. III ketv., planavimo pabaiga – 2016 m. I ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Viešo svarstymo su visuomene protokolas

Pasiūlymų teikimo tvarka: Motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui raštu per susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir raštu atsakys pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Pakoreguota Marijampolės m. kvartalo tarp P. Armino, Vasaros, Ledo ir Šaltalankių gatvių susisiekimo komunikacijų infrastruktūros specialiojo plano sprendinių dalis
 

Informuojame, kad pagal visuomenės pasiūlymus, išsakytus viešo svarstymo su visuomene procedūrų metu, buvo pakoreguota Marijampolės m. kvartalo tarp P. Armino, Vasaros, Ledo ir Šaltalankių gatvių susisiekimo komunikacijų infrastruktūros specialiojo plano sprendinių dalis

 

Rengimo pagrindas: Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. 1-32 „Dėl kvartalo tarp P. Armino, Vasaros, Ledo ir Šaltalankių gatvių susisiekimo komunikacijų infrastruktūros specialiojo plano rengimo".

Plano organizatorius: Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307, Marijampolė, tel. 8 343 90 011, 8 343 90 003, faks. 8 343  90 022, el. p. administracija@marijampole.lt, www.marijampole.lt.

Plano rengėjas: UAB „Atamis", Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Marius Berulis, el. p. m.berulis@atamis.lt.

Planuojama teritorija: Kvartalas tarp P. Armino, Vasaros, Ledo ir Šaltalankių gatvių (apie 33 ha).

Planavimo tikslas: Vadovaujantys Marijampolės miesto bendruoju planu užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą.

Planavimo uždaviniai:

 • Atsižvelgiant į Marijampolės miesto bendrojo plano sprendinius, P. Armino, Vasaros, Ledo ir Šaltalankių gatvių kvartale, plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas;
 • Numatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • Numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemei visuomenės poreikiams paimti;
 • Numatyti susisiekimo komunikacijoms funkcionuoti reikalingus servitutus.

Plano darbų programa:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2015 m. III ketv., planavimo pabaiga – 2016 m. I ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

 

Informuojame, kad specialiojo plano rengimo metu buvo atliktos viešinimo procedūros, kurių metu buvo gauti visuomenės pasiūlymai dėl Marijampolės m. kvartalo tarp P. Armino, Vasaros, Ledo ir Šaltalankių gatvių susisiekimo komunikacijų infrastruktūros specialiojo plano sprendinių. Įvertinus pateiktus pasiūlymus buvo pakoreguoti Marijampolės m. kvartalo tarp P. Armino, Vasaros, Ledo ir Šaltalankių gatvių susisiekimo komunikacijų infrastruktūros specialiojo plano sprendiniai.

Susipažinti su pakoreguotais specialiojo plano sprendiniais, kurie viešinami supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, skiriama 10 darbo dienų nuo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ir savivaldybės patalpose. Susipažinti su pakoreguotais specialiojo plano sprendiniais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, Marijampolės savivaldybės administracijos patalpose (J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė) bei Marijampolės savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje www.marijampole.lt nuo 2016 m. sausio 26 d. iki 2016 m. vasario 15 d.

 

Aiškinamasis raštas

Pakoreguotas pagrindinis brėžinys

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: Motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui raštu per susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir raštu atsakys pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

 


Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  faks. (8-5)2723620,
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210