Kazlų Rūdos sav. TPD

« Grįžti atgal

Kazlų Rūdos - Vietovės lygmens bendrieji planai

        KAZLŲ RŪDOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO VIEŠO SVARSTYMO PROTOKOLAS (PDF)

 

INFORMACIJA APIE PARENGTUS KAZLŲ RŪDOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIUS

 

http://www.kazluruda.lt/index.php?-445824286

 

INFORMACIJA APIE KAZLŲ RŪDOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMĄ

 

Informuojame, kad 2015-12-02 Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS V(7)-2482patvirtinta Kazlų Rūdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcija.

Planavimo pagrindas:Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 24 d. sprendimas Nr. TS IV(46)-2328 „Dėl Kazlų Rūdos miesto bendrojo plano keitimo".

Planavimo tikslai:

sudaryti sąlygas Kazlų Rūdos savivaldybės miesto strateginės plėtros 2013-2020 plano įgyvendinimui;

įteisinant daugiafunkcinį teritorijos naudojimą, pagerinti sąlygas privačių investicijų, kuriančių socialinę ir ekonominę gerovę, augimui ir tolygiai sklaidai, užtikrinant tinkamas gyvenimo sąlygas, aplinkos kokybę ir darbo vietų pasiūlą Kazlų Rūdos mieste;

išlaikyti ir tobulinti miesto centro, viešųjų erdvių ir želdynų, gyvenamųjų, pramoninių ir kitų teritorijų sistemą, peržiūrėti šių teritorijų raidos prioritetus, išskirti prioritetines teritorijas, kuriose bus koncentruojamos savivaldybės investicijos;

atsižvelgiant į įvykusius pokyčius, realizuojamą Rail Baltica europinės vėžės geležinkelio projektą, peržiūrėti susisiekimo sistemos sprendinius, užtikrinant racionalų susisiekimo sistemos funkcionavimą, paremtą susisiekimo sistemos naudotojų poreikiais bei ilgalaikiais Kazlų Rūdos miesto vystymo prioritetais;

suderinti miesto bendruomenės, investuotojų, savivaldybės ir valstybės interesus, nustatant efektyviu teritorijos naudojimu pagrįstus Kazlų Rūdos teritorijų naudojimo režimus ir reglamentus, išlaikant galiojančiame plane nustatytas miesto plėtros kryptis;

peržiūrėti, įvertinti ir pagal poreikį integruoti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius į bendrąjį planą;

išsaugoti galiojančiame bendrajame plane ir kituose teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus savitus Kazlų Rūdos miesto kraštovaizdžio (miestovaizdžio) bruožus, miesto želdynų, rekreacinių ir kitų bendro naudojimo erdvių tinklą, saugomų teritorijų ir kitų aplinkosauginiu požiūriu jautrių gamtinių sistemų tinklus;

sudaryti sąlygas urbanistiniu ir architektūriniu požiūriu vertingų miesto struktūros elementų, kultūros paveldo vietovių, objektų ir jų teritorijų ženklų apsaugai, tvarkybai, tausojančiam naudojimui ir pažinimui.

Planavimo organizatorius:Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius, Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel./faksas (8 343) 95 276, el. p. priimamasis@kazluruda.lt, interneto svetainė: www.kazluruda.lt.

Bendrojo plano rengėjas:UAB „Sweco Lietuva", V.Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faksas (8 5) 261 7507, el. p. info@sweco.lt, interneto svetainė: www.sweco.lt.

Planavimo darbų programapatvirtinta Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. AT-216.Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas rengiamastrimis (parengiamasis, rengimo ir baigiamasis) etapais, derinamas ir viešai svarstomas su visuomenebendrąja tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka:motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento rengimoteikiami planavimo organizatoriui raštu ir (arba) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo iniciatorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

Viešinimas:su patvirtinta Kazlų Rūdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcija susipažinti galima Kazlų Rūdos savivaldybės tinklalapyje http://www.kazluruda.lt/index.php?-736765504 (Teritorijų planavimas/Informacija apie teritorijų planavimą).

 

 

INFORMACIJA APIE KAZLŲ RŪDOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMĄ

Informuojame, kad pradedamas rengti Kazlų Rūdos miesto bendrojo plano keitimas.
Planavimo pagrindas: Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 24 d. sprendimas Nr. TS IV(46)-2328 „Dėl Kazlų Rūdos miesto bendrojo plano keitimo".
Planavimo tikslai:
sudaryti sąlygas Kazlų Rūdos savivaldybės miesto strateginės plėtros 2013-2020 plano įgyvendinimui;
įteisinant daugiafunkcinį teritorijos naudojimą, pagerinti sąlygas privačių investicijų, kuriančių socialinę ir ekonominę gerovę, augimui ir tolygiai sklaidai, užtikrinant tinkamas gyvenimo sąlygas, aplinkos kokybę ir darbo vietų pasiūlą Kazlų Rūdos mieste;
išlaikyti ir tobulinti miesto centro, viešųjų erdvių ir želdynų, gyvenamųjų, pramoninių ir kitų teritorijų sistemą, peržiūrėti šių teritorijų raidos prioritetus, išskirti prioritetines teritorijas, kuriose bus koncentruojamos savivaldybės investicijos;
atsižvelgiant į įvykusius pokyčius, realizuojamą Rail Baltica europinės vėžės geležinkelio projektą, peržiūrėti susisiekimo sistemos sprendinius, užtikrinant racionalų susisiekimo sistemos funkcionavimą, paremtą susisiekimo sistemos naudotojų poreikiais bei ilgalaikiais Kazlų Rūdos miesto vystymo prioritetais;
suderinti miesto bendruomenės, investuotojų, savivaldybės ir valstybės interesus, nustatant efektyviu teritorijos naudojimu pagrįstus Kazlų Rūdos teritorijų naudojimo režimus ir reglamentus, išlaikant galiojančiame plane nustatytas miesto plėtros kryptis;
peržiūrėti, įvertinti ir pagal poreikį integruoti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius į bendrąjį planą;
išsaugoti galiojančiame bendrajame plane ir kituose teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus savitus Kazlų Rūdos miesto kraštovaizdžio (miestovaizdžio) bruožus, miesto želdynų, rekreacinių ir kitų bendro naudojimo erdvių tinklą, saugomų teritorijų ir kitų aplinkosauginiu požiūriu jautrių gamtinių sistemų tinklus;
sudaryti sąlygas urbanistiniu ir architektūriniu požiūriu vertingų miesto struktūros elementų, kultūros paveldo vietovių, objektų ir jų teritorijų ženklų apsaugai, tvarkybai, tausojančiam naudojimui ir pažinimui.
Planavimo organizatorius: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius, Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel./faksas (8 343) 95 276, el. p. priimamasis@kazluruda.lt, interneto svetainė: www.kazluruda.lt.
Bendrojo plano rengėjas: UAB „Sweco Lietuva", V.Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faksas (8 5) 261 7507, el. p. info@sweco.lt, interneto svetainė: www.sweco.lt.
Planavimo darbų programa patvirtinta Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. AT-216. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas rengiamas trimis (parengiamasis, rengimo ir baigiamasis) etapais, derinamas ir viešai svarstomas su visuomene bendrąja tvarka. Bendrojo plano rengimo etape numatomas koncepcijos parengimas ir tvirtinimas Kazlų Rūdos savivaldybės taryboje.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Bendrųjų sprendinių formavimo stadijos metu, rengiant teritorijos vystymo koncepciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 967 patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka bus atliktos SPAV procedūros.
Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (arba) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo iniciatorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

 

I

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 26 d.sprendimu Nr. TS IV (41)-2255 pradėtas rengti Kazlų Rūdos savivaldybės dalies (teritorijos, apimančios buvusio karinio aerodromo sklypą) bendrasis planas.

 

Planavimo organizatorius: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius, Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel. 8 343 68629, www.kazluruda.lt el.paštas priimamasis@kazluruda.lt.

 

Informaciją teikia: Planavimo organizatoriaus atstovas Kazlų Rūdos savivaldybės Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas – vyriausiasis architektas Rimantas Pauža, tel. (8 343) 68629, el.paštas teritorijuplanavimas@kazluruda.lt.

 

Plano rengėjas: Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Kraštotvarkos teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23 – 401, A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel. (8~5) 2618856, faks. (8 5) 262 16 72, krastotvarka@vzf.lt.

 

Planuojama teritorija: Kazlų Rūdos savivaldybės buvusio karinio aerodromo sklypas kad. Nr. 5144/0001:3 bei aplinkinė teritorija, preliminarus plotas apie 500 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: konkretizuoti Kazlų Rūdos teritorijos bendrajame plane numatytus teritorijos, apimančios buvusio karinio aerodromo sklypą, naudojimo privalomuosius reikalavimus; nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus; pasiūlyti miško plotus, patenkančius į kitos paskirties žemės sklypą, kad. Nr. 5144-0001-0003, paversti atskiraisiais želdynais; patikslinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, atsižvelgiant į numatomą komercinę, sporto ir rekreacinę veiklą buvusio aerodromo teritorijoje.

 

Pasiūlymus bei pageidavimus prašome teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

 

Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus paskelbta Kazlų Rūdos savivaldybės internetiniame puslapyje www.kazluruda.lt bei seniūnijų skelbimų lentose.

 

Planavimo terminai: planavimo pradžia – 2014 m. IV ketvirtis, pabaiga – 2015 m. I ketvirtis.

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS IV (41)-2255, pradėtas rengti Kazlų Rūdos savivaldybės dalies (teritorijos, apimančios buvusio karinio aerodromo sklypą) vietovės lygmens bendrasis planas.

                      Planavimo organizatorius: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius, Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel. 8 343 68629, www.kazluruda.lt el.paštas priimamasis@kazluruda.lt.

                      Informaciją teikia: Planavimo organizatoriaus atstovas Kazlų Rūdos savivaldybės Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas – vyriausiasis architektas Rimantas Pauža, tel. (8 343) 68629, el.paštas teritorijuplanavimas@kazluruda.lt.

                      Plano rengėjas: Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Kraštotvarkos teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23 – 401, A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel. (8~5) 2618856, faks. (8 5) 262 16 72, krastotvarka@vzf.lt.

                      Su parengtais plano sprendiniais nuo š.m. sausio 16 d. iki sausio 30 d. galima susipažinti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriuje (Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda), Kazlų Rūdos seniūnijoje bei Kazlų Rūdos savivaldybės interneto svetainėje.

                      Viešas svarstymas (susirinkimas) įvyks 2015 m. sausio 30 d. 11.00 val. Kazlų Rūdos savivaldybės salėje.

                      Pastabas bei pasiūlymus dėl parengto plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo svarstymo pabaigos planavimo organizatoriui bei plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais.

 

 

 


Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  faks. (8-5)2723620,
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210