Druskininkų sav. TPD

« Grįžti atgal

Druskininkų - Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ SPECIALŲJĮ PLANĄ

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Druskininkų savivaldybės lietaus nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūros specialusis planas.

Planavimo pagrindas:  Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 9 d. sprendimas Nr. T1-9 ir Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V35-68.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: išanalizuoti ir įvertinti esamą lietaus nuotekų surinkimo bei valymo infrastruktūra, suformuoti ir konkretizuoti jos atnaujinimo ir plėtros sprendinius.

Planuojama teritorija: Druskininkų miestas, Leipalingio miestelis ir Viečiūnų gyvenvietė.

Planavimo organizatorius ir iniciatorius: Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai, tel. (8 313) 51 233, faksas (8 313) 52 253. Informaciją apie projektą teikia: Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas Juozas Bancevičius, tel. (8 313) 52 434, juozas.b@druskininkai.lt.

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Plentprojektas" (Gedimino pr. 41/2-1,LT-01109, Vilnius, tel. 8-5-2791581, faks. 8-5-2127941, el.p. bendras@plentprojektas.lt, www.plentprojektas.lt). Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. paštas andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.

Supažindinimo tvarka: susipažinti su parengtu specialiuoju planu galima Druskininkų savivaldybės administracijos patalpose (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai, II aukšto fojė), plano rengėjo buveinėje (Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius) darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadieniais iki 15:45) 2015-09-21 – 2015-10-02 laikotarpiu. Su specialiojo plano sprendiniais taip pat galima susipažinti LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) bei savivaldybės internetinėje svetainėje www.druskininkai.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu  planavimo organizatoriui (šiame skelbime nurodytu adresu) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) iki supažindinimo laikotarpio pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Apskundimo tvarka: Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Naujoji g. 2, LT-62116 Alytus, Tel. (8 315)  20 120 / faks. (8 315) 72 799 per 10 darbo dienų nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių grafinė dalis (pagrindinis brėžinys) -  (grafinė dalis - Druskininkų savivaldybės lietaus nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūros specialusis planas) http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Vieinimas/1218.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių tekstinė dalis (aiškinamasis raštas, skelbimai) -  (tekstinė dalis - Druskininkų savivaldybės lietaus nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūros specialusis planas) http://www.druskininkai.lt/go.php/lit/Vieinimas/1218.

****************

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATRANKOS DOKUMENTĄ IR PRIIMTĄ SPRENDIMĄ BEI SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PRITARIMĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Druskininkų savivaldybės lietaus nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūros specialusis planas.

Planavimo pagrindas:  Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 9 d. sprendimas Nr. T1-9 ir Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V35-68.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: išanalizuoti ir įvertinti esamą lietaus nuotekų surinkimo bei valymo infrastruktūra, suformuoti ir konkretizuoti jos atnaujinimo ir plėtros sprendinius.

Planuojama teritorija: Druskininkų miestas, Leipalingio miestelis ir Viečiūnų kaimas.

Planavimo organizatorius ir iniciatorius: Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai, tel. (8 313) 51 233, faksas (8 313) 52 253. Informaciją apie projektą teikia: Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas Juozas Bancevičius, tel. (8 313) 52 434, juozas.b@druskininkai.lt.

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Plentprojektas" (Gedimino pr. 41/2-1,LT-01109, Vilnius, tel. 8-5-2791584, faks. 8-5-2127941, el.p. bendras@plentprojektas.lt, www.plentprojektas.lt). Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. paštas andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.

Priimtas sprendimas: vadovaujantis LRV 2014-12-23 nutarimu Nr. 1467 patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo V skyriaus nuostatomis bei SPAV subjektų išvadomis dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento, informuojame, kad Druskininkų savivaldybės lietaus nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūros specialiajam planui strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas (2015-09-07 Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės įsakymas Nr. V35-795).

Susipažinti su SPAV vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir plano SPAV atrankos dokumentu galima planavimo organizatoriaus buveinėje ir organizatoriaus interneto svetainėje (www.druskininkai.lt->Veikla->Veiklos sritys->Teritorijų planavimas->Specialusis planavimas) 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos.

Pritarta specialiojo plano koncepcijai: 2015-09-10 savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja įsakymu Nr. S12-3737-(17.36) pritarė specialiojo plano koncepcijai. Susipažinti su koncepcija  galima plano rengėjo ir organizatoriaus buveinėje.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento prašome teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį. Apie galimybę susipažinti su parengtu specialiuoju planu bus skelbiami papildomai Druskininkų savivaldybės internetiniame puslapyje, savivaldybės ir seniūnijos skelbimų lentose bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

************

INFORMACIJA APIE GALIMYBES SUSIPAŽINTI SU RENGIAMU DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VANDENS TELKINIŲ IR JŲ PAKRANČIŲ SPECIALIUOJU PLANU

Informuojame apie galimybes susipažinti su savivaldybės lygmens specialiuoju teritorijų planavimo dokumentu – Druskininkų savivaldybės vandens telkinių ir jų pakrančių specialiuoju planu, rengiamu pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" VP1-4.2-VRM-04-R priemonės „Teritorijų planavimas" projektą „Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros – II etapas". Specialusis planas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Planavimo tikslai: detalizuoti rekreacinę infrastruktūrą vandens telkiniuose ir jų pakrantėse, numatyti jos plėtros sprendinius.

Planuojama teritorija: 45392 ha ploto Druskininkų savivaldybės teritorijos dalis.

Planavimo organizatorius: Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė, Vilniaus al. 18, Druskininkai 66119, tel. (8 313) 55 355, faks. (8 313) 55 376, el. p. info@druskininkai.lt, adresas internete: www.druskininkai.lt.

Plano rengėjas: UAB „Daugėla", Smetonos g. 8-2, Vilnius 01115, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. p. daugela@daugela.lt, adresas internete: www.daugela.lt.

Susipažinti su rengiamu specialiuoju planu galima per 10 d. d. nuo šio skelbimo paskelbimo, planavimo organizatoriaus (Druskininkų savivaldybės administracijos) patalpose – Vasario 16-osios g. 7, II aukšto fojė bei savivaldybės interneto svetainėje (www.druskininkai.lt).

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui, raštu (šiame skelbime aukščiau nurodytu adresu), per 10 darbo dienų (imtinai) nuo šio skelbimo paskelbimo. Teikiant pasiūlymą, būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Informacija apie strateginį pasekmių aplinkai vertinimą: plano rengimo metu atliekama atranka, kurios metu nustatoma, ar privaloma atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą. Apie priimtą atrankos sprendimą bus informuojama papildomai.

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS LIETAUS (PAVIRŠINIŲ) NUOTEKŲ

SURINKIMO IR VALYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

I. RENGIMO PAGRINDAS

1. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 2003, Nr. 36-1544).

2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 21-617).

3. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 82-3260).

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-636 „Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo".

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo".

6. Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 9 d. sprendimas Nr. T1-9 ,,Dėl Druskininkų savivaldybės lietaus nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo".

7. Druskininkų savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 21 d. sprendimas Nr. T1-51 „Dėl Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo".

8. Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 6 d. įsakymas   Nr. V35-68 "Dėl Druskininkų savivaldybės lietaus nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano".

II. ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

8. Organizatorius Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai, tel. (8 313) 51 233, faksas (8 313) 52 253.

9. Koordinatoriai – Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos, Ūkio skyriai, Vasario 16-osios g. 7, LT 66118 Druskininkai, tel. (8 313) 53 757, 53 442.

III. PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

10. Planuojama teritorija – Druskininkų savivaldybės teritorijos dalis, apie 2630 (du tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt) ha, apimanti Druskininkų miesto (≈2400 ha), Leipalingio miestelio (≈190 ha) ir Viečiūnų kaimo (≈40 ha) teritorijas.

11. Planavimo tikslai ir uždaviniai:

11.1. atlikti išsamią visų lietaus (paviršinių) nuotekų infrastruktūros sistemos elementų (tinklų, šulinių, įrenginių, įrengimų ir kt.) techninę inventorizaciją ir esamos būklės tyrimą;

11.2. nustatyti lietaus (paviršinių) nuotekų tvarkymo teritorijas, pažymint planuojamos teritorijos lietaus (paviršinių) nuotekų tvarkymo infrastruktūros sistemos elementus;

11.3. nustatyti lietaus (paviršinių) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, užtikrinti darnią lietaus (paviršinių) nuotekų tinklų plėtrą;

11.4. rezervuoti teritorijas tinklų plėtrai, nustatant planuojamų teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones bei kitus reikalavimus;

11.5. numatyti teritorijas lietaus (paviršinių) nuotekų valymo įrenginiams ir vietas nuotekų apskaitos bei taršos stebėsenos punktams įrengti;

11.6. nustatyti esamų ir planuojamų lietaus (paviršinių) nuotekų išleistuvų baseinų plotus pagal atskiras dangų rūšis;

11.7. atlikti esamų lietaus (paviršinių) nuotekų tinklų hidraulinius skaičiavimus, įvertinant galimą urbanizuotų teritorijų infrastruktūros plėtrą;

11.8. numatyti perkrautų ir techninių reikalavimų neatitinkančių lietaus (paviršinių) nuotekų tinklų ruožų, išleistuvų, valymo ir hidrotechninių įrenginių rekonstrukciją bei renovaciją;

11.9. nagrinėti galimybę kiek įmanoma daugiau atvirų vandens telkinių panaudoti kaip debito reguliavimo talpas;

11.10. nustatyti esamų ir planuojamų teritorijų naudojimo, iš jų atvirų vandens telkinių, tvarkymo ir apsaugos priemones;

11.11. lietaus (paviršinių) nuotekų specialųjį planą atlikti ArcGis pagrindu;

11.12. pateikti hidraulinių skaičiavimų duomenų bazę ir atliktus skaičiavimus;

11.13. įvertinti rekonstruojamų ir naujai planuojamų lietaus nuotakyno tinklų ir valymo įrenginių projektavimo, žemės įsigijimo ir statybos preliminarią kainą;

11.14. numatyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus, apskaičiuoti investicijas atskiriems įgyvendinimo etapams.

IV. PLANAVIMO PROGRAMA

12. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 patvirtintomis Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklėmis, planavimo procesą sudaro:

12.1.   parengiamasis etapas:

12.1.1. nustatomi planavimo tikslai ir uždaviniai;

12.1.2. parengiama ir patvirtinama projektavimo užduotis ir programa;

12.1.3. atliekama strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranka (atlieka organizatorius Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 patvirtintu Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu);

12.2.  esamos būklės analizė:

12.2.1. atliekama esamos lietaus (paviršinių) nuotekų tvarkymo infrastruktūros būklės analizė, susidedanti iš:

·         išsamios paviršinių, įskaitant lietaus, drenažo ir kt. nuotekų infrastruktūros sistemos elementų (tinklų, šulinių, kamerų, išleidėjų, sėsdintuvų, griovių, latakų, kanalų, smėliagaudžių, valymo įrenginių ir kitų statinių, įrenginių, įrengimų ir kt.) techninės inventorizacijos, kurios apimtys detalizuotos 1 priede;

·         išsamaus lietaus, drenažo ir kt. paviršinių nuotekų infrastruktūros elementų esamos būklės tyrimo;

·         televizinės apžiūros inižineriniams tinklams, kurių diametras 800 mm ir daugiau, nustatant esamas pažeidimų vietas, pažeidimų apimtis, mastą ir kt.;

·         teritorijų, nuo kurių surenkamas paviršinis vanduo, nustatymo trasai ar jų grupei;

12.2.2. atliekami hidrauliniai skaičiavimai (debitai ruožuose, ruožų skersmenys, hidrauliniai nuostoliai ruožuose, slėgiai tinklo (linijos) pradžioje ir gale, slėgiai tinklo mazguose), nustatant rekonstruotinų ir renovuotinų nuotakynų dalis bei pateikiant visų lietaus, drenažo ir kt. paviršinių nuotekų tinklų esamus bei ribinius pajėgumus paviršinio vandens surinkimui ir kanalizavimui (nuotekų tinklo (linijos) esamas ir ribinis debitas, esamas ir ribinis apkrovimas (procentine išraiška), skaičiuotinas teritorijos plotas nuo kurio surinktas lietaus nuotekas galima prijungti prie esamos nuotekų linijos ir kt.);

12.2.3. atliekamas detalus nuotekų infrastruktūros objektų išdėstymo ir jų plėtros galimybių vertinimas;

12.2.4. įvertinamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros tendencijos, prognozės ir problemos;

12.3.  koncepcijos rengimo stadija:

12.3.1. nustatomos nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptys ir prioritetai,     nustatoma, kuriose teritorijose bus plėtojama nuotekų tvarkymo infrastruktūra, parengiami perspektyviniai infrastruktūros išdėstymo modeliai;

12.3.2. nustatomos nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai reikalingos teritorijos;

12.3.3. atliekamas plano sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas;

12.3.4. Savivaldybės Taryba tvirtina koncepciją;

12.4.  sprendinių konkretinimo stadija:

12.4.1. pažymimos planuojamos teritorijos su esamais ir numatomais nuotekų tvakymo infrastruktūros objektais: lauko nuotakynai (nurodant rekonstruojamus ir renovuojamus ruožus), nuotekų siurblinės, nuotekų valyklos, sėsdintuvai ir sėsdinimo laukai ir kiti paviršinių nuotekų infrastruktūros objektai;

12.4.2. konkretinami įvardyti sprendiniai ir jų įgyvendinimo būdai;

12.4.3. įvertinamos rekonstruojamų ir naujai planuojamų lietaus nuotakyno tinklų ir valymo įrenginių projektavimo, žemės įsigijimo ir statybos preliminarios kainos, numatomi specialiojo plano įgyvendinimo etapai, apskaičiuojamos investicijos atskiriems etapams įgyvendinti;

12.4.4. nustatomas ar pakeičiamas planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas, nustatomi reikalavimai ir reguliavimo reglamentai objektų plėtrai;

12.5. Plano sprendinių poveikio vertinimas (surenkama ir analizuojama informacija, pagal ją nustatytais aspektais įvertinamas rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo galimas teigiamas ir (ar) neigiamas ilgalaikis ir (ar) trumpalaikis poveikis). Atliekamas prieš pateikiant derinti derinančioms institucijoms. Pabaigoje parengiama ataskaita, kuri pateikiama aiškinamajame rašte arba atskirai. Vertinimas atliekamas galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.6. baigiamasis etapas:

12.6.1. Plano svarstymo  ir derinimo stadija – viešas svarstymas su visuomene, derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas;

12.6.2. Plano tvirtinimo stadija – tikrina valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti  institucija, tvirtina Druskininkų savivaldybės Taryba ir registruojama teritorijų planavimo registre.

V. SPECIALIOJO PLANO SUDĖTIS, PLANAVIMO PROCEDŪRŲ DOKUMENTAI

13. Specialusis planas rengiamas 3 (trimis) popieriniais egzemplioriais ir 1 (vienu) skaitmeniu. Specialųjį planą sudaro tekstinė dalis – aiškinamasis raštas (su skaičiavimais, lentelėmis, grafikais) ir grafinė dalis – brėžiniai:

13.1. aiškinamajame rašte pateikiama išsami informacija apie nuotekų tvarkymo infrastruktūros sistemos elementų būklę, plėtros galimybių ir probleminių situacijų analizę, atliktus matavimus, tikslinimus, skaičiavimus, stebėjimus, tyrimus ir tyrinėjimus, duomenų surinkimą, pateikiami visi duomenys, vertinimai, skaičiavimai, gauti rengiant nuotekų tvarkymo infrastruktūros sistemos tvarkymo, plėtros koncepciją ir konkretinant sprendinius, pagrindžiami brėžiniuose pateikti sprendiniai, naudota Plano rengimo metodika ir kiti su Plano rengimu susiję aiškinimai;

13.2. esamos būklės brėžiniai su išsamia informacija apie nuotekų tvarkymo infrastruktūros sistemos elementų būklę rengiami ant georeferencinių erdvinių duomenų (GDR10LT) pagrindo, masteliu M1:5000;

13.3. koncepcijos brėžiniai rengiami ant georeferencinių erdvinių duomenų (GDR10LT) pagrindo, masteliu M1:10000;

13.4. sprendinių brėžiniuose pažymimi visi nuotekų tvarkymo infrastruktūros sistemos elementai. Sprendinių brėžiniai rengiami ant georeferencinių erdvinių duomenų (GDR10LT) pagrindo, masteliu M1:5000 arba M1:10000;

13.5. Visi specialiojo plano sprendiniai rengiami atskirai Druskininkų miestui, Leipalingio miesteliui ir Viečiūnų kaimui.

14. Planavimo procedūrų dokumentai:

14.1. Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 9 d. sprendimas Nr. T1-9 ,,Dėl Druskininkų savivaldybės lietaus nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo".

14.2. planavimo darbų programa;

14.3. planavimo sąlygos;

14.4. sprendinių pasekmių vertinimo ataskaita;

14.5. apibendrinanti ataskaita apie visuomenės dalyvavimą svarstyme;

14.6. derinimo dokumentai;

14.7. valstybinės teritorijų planavimo priežiūros institucijos patikrinimo aktas.

15. Planavimo viešumą užtikrinančias procedūras, derinimus ir sprendinių pasekmių vertinimą atlieka Plano rengėjas.

16. Koncepcijos santrauka parengiama lietuvių ir anglų kalbomis.

VI. PLANAVIMO TERMINAI

17. Planavimo dokumentas rengiamas pagal Lietaus (paviršinių) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo sutarties sąlygas, bet ne ilgiau kaip planavimo sąlygų galiojimo laikotarpiu.

VII. PROGRAMOS PRIEDAS

18. Druskininkų savivaldybės Lietaus (paviršinių) nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano planavimo darbų programos 1 priede nurodytos esamos lietaus (paviršinių) nuotekų infrastruktūros techninės inventorizacijos apimtys yra neatskiriama Druskininkų savivaldybės Lietaus (paviršinių) nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano planavimo darbų programos dalis.

*********

Informacija apie pradedamą rengti Druskininkų savivaldybės vandens telkinių ir jų pakrančių specialųjį planą

Informuojame, kad pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" VP1-4.2-VRM-04-R priemonės „Teritorijų planavimas" projektą „Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros – II etapas", pradedamas rengti Druskininkų savivaldybės vandens telkinių ir jų pakrančių specialusis planas (savivaldybės lygmens specialusis teritorijų planavimo dokumentas). Specialiojo plano rengimas dalinai finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Planavimo tikslai: detalizuoti rekreacinę infrastruktūrą vandens telkiniuose ir jų pakrantėse, numatyti jos plėtros sprendinius.

Planavimo terminai: 2015 m. I ketv. – 2015 m. III ketv.

Planavimo organizatorius: Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė, Vilniaus al. 18, Druskininkai 66119, tel. (8 313) 55 355, faks. (8 313) 55 376, el. p.: info@druskininkai.lt, adresas internete: http://www.druskininkai.lt.

Plano rengėjas: UAB „Daugėla", Žalgirio g. 90-505, Vilnius 09303, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. p.: daugela@daugela.lt, adresas internete: www.daugela.lt.

Planuojama teritorija: 45392 ha ploto Druskininkų savivaldybės teritorijos dalis.

Informacija apie planų ir programų strateginį pasekmių aplinkai vertinimą: plano rengimo metu bus atliekama atranka ir nustatoma, ar privaloma atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą. Apie priimtą atrankos sprendimą bus informuojama papildomai..

Pasiūlymų teikimo ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, iki jo derinimo stadijos pradžios. Pasiūlymai teikiami  planavimo organizatoriui ir (arba) plano rengėjui, raštu. Apie galimybes susipažinti su rengiamu specialiuoju planu bus informuojama papildomai, parengus teritorijų planavimo dokumento projektą.

**********

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI SAVIVALDYBĖS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Druskininkų savivaldybės lietaus nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. T1-9 „Dėl Druskininkų savivaldybės lietaus nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūros plėtros

Planavimo organizatorius (Planavimo iniciatorius) – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. (8 313) 55 355).

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (savivaldybės specialiojo teritorijų planavimo dokumentas).

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – savivaldybės.

Planuojama teritorija – Druskininkų savivaldybės teritorija. Plotas 45392 ha.

Planavimo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti esamą lietaus nuotekų surinkimo bei valymo infrastruktūrą, suformuoti ir konkretizuoti jos atnaujinimo ir plėtros sprendinius.

************

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI SAVIVALDYBĖS SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Druskininkų savivaldybės vandens telkinių ir jų pakrančių specialusis planas.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. T1-10 „Dėl Druskininkų savivaldybės vandens telkinių ir jų pakrančių specialiojo plano rengimo".

Planavimo organizatorius (Planavimo iniciatorius) – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė (Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. (8 313) 55 355).

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas (savivaldybės specialiojo teritorijų planavimo dokumentas).

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – savivaldybės.

Planuojama teritorija – Druskininkų savivaldybės teritorija. Plotas 45392 ha.

Planavimo tikslas – detalizuoti rekreacinę infrastruktūrą vandens telkiniuose ir jų pakrantėse, nustatyti jos plėtros sprendinius.

************

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI SPECIALŲJĮ PLANĄ

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Uždarosios akcinės bendrovės „Draugystės sanatorija" nuosavybės teise priklausančio mineralinio vandens gręžinio Nr. 54342 sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialusis planas.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Druskininkų savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. T1-231 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Draugystės sanatorija" nuosavybės teise priklausančio mineralinio vandens gręžinio sanitarinių apsaugos zonų specialiojo plano".

Planavimo organizatorius – Uždaroji akcinė bendrovė „Draugystės sanatorija" (V.Krėvės g. 7, Druskininkai., tel. 8 313 52378).

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – vietovės.

Planuojama teritorija – žemės sklypas, (unikalus Nr. 1501-0001-0340, kadastrinis Nr. 1501/0001:340) V.Krėvės g. 7, Druskininkai. Plotas 1,5689 ha.

Planavimo tikslas – nustatyti uždarosios akcinės bendrovės „Draugystės sanatorija" nuosavybės teise priklausančio mineralinio vandens gręžinio Nr. 54342 sanitarines apsaugos zonas.


Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  faks. (8-5)2723620,
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210