Druskininkų sav. TPD

« Grįžti atgal

Druskininkų - Savivaldybės lygmens bendrieji planai

Informacija apie teritorijų planavimą

Vadovaujantis Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-07 įsakymu Nr. V35-802 ,,Dėl Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo‘‘ parengtas Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas.

 

Planavimo organizatorius – Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. 8 313 51233, fax. 8 313 55376

El. paštas: info@druskininkai.lt

 

Plano rengėja – UAB ,,Urbanistika‘‘, Žalgirio g. 90, Vilnius fax. 8 5 212 44 59

El. paštas: adm@urbanistika.lt

Projekto vadovė-  Andželika Kažienė, tel. 8 5 212 02 69

El. paštas: andzelika@urbanistika.lt

 

Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:

1. rengiant Bendrojo plano koregavimą, rengėjas turi atlikti Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 2009-2014 m. stebėseną, parengti stebėsenos ataskaitą ir sprendinių įgyvendinimo programą;

2. rengiant Bendrojo plano koregavimą, atsižvelgti į atliktą Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 2008-2014 m. stebėsenos ataskaitą;

3. išnagrinėti, įvertinti ir perkelti Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 m. strateginio plano nuostatas į Bendrąjį planą;

4. optimizuoti savivaldybės teritorijos urbanistinę struktūrą ir infrastruktūros sistemą;

5. numatyti priemonės ir apribojimus, užtikrinančius kurorto gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą;

6. sukonkretinti urbanizuotų teritorijų ir jose esančių miškų bei atskiriesiems želdynams priskirtas teritorijas;

7. integruoti patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius į Bendrąjį planą, įvertinti valstybės ir savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;

8. pakeisti suplanuotos teritorijos privalomuosius reikalavimus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams;

9. nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos privalomuosius reikalavimus, jei jie nebuvo nustatyti;

10. ištaisyti technines klaidas (brėžiniuose ir tekstinėje dalyje);

11. panaikinti sprendinių spragas;

12. spręsti galiojančių sprendinių kolizijas;

13. rengėjas esamos būklės įvertinimo stadijoje turi įvertinti visuomenės (pareiškėjų, pageidaujančių koreguoti bendrojo plano sprendinius, prašymus) pasiūlymus bei išanalizavus juos , patikslinti Bendrojo plano urbanizuotų  ir neurbanizuotų teritorijų plėtros mastą ir galimybes;

14. rengiant Bendrojo plano koregavimą  rengėjas turi atlikti visas privalomas derinimo procedūras.

 

Bendrojo plano koregavimo rengimo tvarka:

Vadovaujantis Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo darbų programa, kuri patvirtinta 2015-09-07 d. įsakymu Nr. V35-802, nustatyta, kad:

1. Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis;

2. Bendrojo plano koregavimą rengti vadovaujantis naujomis planavimo sąlygomis;

3. Bendrojo plano bendrųjų sprendinių formavimo stadija (koncepcija) nerengiama, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas;

4. baigiamajame etape Bendrojo plano koregavimui  taikoma  supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūra;

5. baigiamajame etape atliekamas Bendrojo plano koregavimo derinimas Teritorijų planavimo komisijoje ir tikrinimas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje, tvirtinimas Druskininkų savivaldybės taryboje.

 

Informaciją apie parengtą projektą teikia projekto organizatorius ir rengėjas.

Viešas supažindinimas su Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo projektinę dokumentaciją vyks nuo 2017-04-14 iki 2017-04-28 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), Druskininkų miesto savivaldybės internete svetainėje www.druskininkai.lt (bendrojo plano koregavimas). Bendrojo plano koregavimo vieša ekspozicija organizuojama tomis pačiomis dienomis Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai.

 

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui - Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriui, Vilniaus al. 18, Druskininkai, ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) iki viešo supažindinimo pabaigos, t.y. iki 2017-04-28 15.00 val. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo  nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus.

**********

InfoORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMĄ

 

RENGIMO PRADŽIA – 2015 M. RUGSĖJO 7 D. (Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V35-802 „Dėl Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo")

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

1. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano(toliau-Bendrasis planas) koregavimas.

2. Planuojama teritorija: Druskininkų savivaldybės teritorija – 45392 ha bendras plotas.

3.Planavimo organizatorius: Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus al. 18, Druskininkai, tel. 8 313 51233, fax. 55376, 52253.

4. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: parenkamas viešojo pirkimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Bendrojo plano korektūra yra kompleksinio planavimo dokumentas, nekeičiantis bendrojo plano tikslų ir uždavinių.

6. Planavimo uždaviniai:

6.1. rengiant Bendrojo plano koregavimą, rengėjas turi atlikti Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 2008-2014 m. stebėseną, parengti stebėsenos ataskaitą ir sprendinių įgyvendinimo programą;

6.2. rengiant Bendrojo plano koregavimą, atsižvelgti į atliktą Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 2008-2014 m. stebėsenos ataskaitą.

6.3. išnagrinėti, įvertinti ir perkelti Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 m. strateginio plano nuostatas į Bendrąjį planą;

6.4. optimizuoti savivaldybės teritorijos urbanistinę struktūrą ir infrastruktūros sistemą;

6.5. numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius kurorto gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą;

6.6. sukonkretinti urbanizuotų teritorijų ir jose esančių miškų bei atskiriesiems želdynams priskirtas teritorijas;

6.7. integruoti patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius į Bendrąjį planą, įvertinti valstybės ir savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;

6.8. pakeisti suplanuotos teritorijos privalomuosius reikalavimus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams;

6.9. nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos privalomuosius reikalavimus, jei jie nebuvo nustatyti;

6.10. ištaisyti technines klaidas (brėžiniuose ir tekstinėje dalyje);

6.11. panaikinti sprendinių spragas;

6.12. spręsti galiojančių sprendinių kolizijas;

6.13. rengėjas esamos būklės įvertinimo stadijoje turi įvertinti visuomenės (pareiškėjų, pageidaujančių koreguoti bendrojo plano sprendinius, prašymus) pasiūlymus bei išanalizavus juos, patikslinti Bendrojo plano urbanizuotų ir neurbanizuotų teritorijų plėtros mastą ir galimybes;

6.14. rengiant Bendrojo plano koregavimą rengėjas turi atlikti visas privalomas derinimo.

7. Tyrimai ir galimybių studijos: atlikti Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 2008-2014 m. stebėseną, parengti sprendinių pasekmių vertinimą (SPAV).

8. Planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

9. Bendrojo plano koncepcijos rengimas: Bendrojo plano koregavimo koncepcija nerengiama.

10.Viešumo užtikrinimas: nustatyta tvarka atliekamos supaprastintos teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūros.

11. Planavimo terminai: 7 mėnesiai nuo sutarties su plano rengėju pasirašymo. Plano rengimo terminas gali būti pratęstas 1 kartą ne ilgesniam nei 2 mėnesių laikotarpiui.

12. Derinimo procedūra: Bendrąjį  planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

13. Kiti reikalavimai: trūkstamus pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui.

 

 

 


Kuriame Lietuvos ateitį - reklaminis skydelisVALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA prie Aplinkos ministerijos.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Valstybės biudžetinė įstaiga. A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,  faks. (8-5)2723620,
el. paštas info@vtpsi.lt, Juridinio asmens kodas 288600210